Bolagsstyrning

Sedan mars 2015 är Oscar Properties stamaktier och preferensaktier upptagna till handel vid Nasdaq Stockholm och Oscar Properties följer därmed Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Således tillämpar Oscar Properties också svensk kod för bolagsstyrning.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Verkställande direktörens ersättning bereds av vid ordinarie styrelsens. Verkställande direktören deltar ej i detta beslut. Styrelsen uppdrar åt verkställande direktören att förhandla med övriga ledande befattningshavare. Överenskommelser med övriga ledande befattningshavare träffas av verkställande direktören. Bolaget skall, enligt fastställda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ha marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor i syfte att behålla och, vid behov, rekrytera ledande befattningshavare med erforderlig kompetens och erfarenhet. Ersättning till bolagets ledning utgår i huvudsak i form av kontant lön. Ersättning kan utgöras av en kombination av fast och rörlig lön.

 

 

Den huvudsakliga ersättningen skall utgöras av fast lön och anses motsvara en marknadsmässig kompensation för ett fullgott arbete. Det rörliga lönetillägget skall avse kompensation därutöver för arbete som varit synnerligen väl utfört, exceptionell arbetsbelastning eller annan liknande omständighet. Om inte särskilda skäl föreligger skall det rörliga lönetillägget inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen. Uppsägningslön skall uppgå till maximalt sex månadslöner. Några avgångsvederlag skall ej tillämpas. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Styrelsen följer och utvärderar också tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget för ledande befattningshavare.

Valberedning

Oscar Properties årsstämma 2016 antog instruktion för utseende av valberedningen, att gälla intill dess att ny instruktion beslutas. Enligt denna instruktion ska de tre största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i augusti, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB, årligen kontaktas och erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot att, jämte bolagets ordförande, utgöra valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning har utsetts. De tre största ägarna per den 31 augusti 2016, Oscar Engelbert AB, Zimbrine Holding BV och Ernström Finans AB, har nominerat ledamöter till valberedning inför årsstämman 2017 enligt följande.

  • Oscar Engelbert AB har utsett Fredrik Palm, advokat och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, till ledamot (och ordförande) i valberedningen.
  • Zimbrine Holding BV har utsett Fredrik Persson, ledande befattningshavare i Swedia HighP AB, till ledamot i valberedningen.
  • Ernström Finans AB har utsett Fabian Hielte, styrelseordförande och verkställande direktör i Ernström Finans AB, till ledamot i valberedningen.
  • Jakob Grinbaum är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i valberedningen.

 


Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som har antagits av årsstämman och i linje med svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapport

BOLAGSSTÄMMA

Årsstämma äger rum den 28 april 2017 i Stockholm. Aktieägare har rätt att få ett ärende upptagit vid årsstämma, om begäran har inkommit till styrelsen senast den 10 mars 2017. Av praktiska skäl ser dock bolaget gärna att en sådan begäran avsänds så att den når bolaget så snart som möjligt. Begäran ska ställas till styrelsen och skickas per e-post till bolagsstamma@oscarproperties.se eller per brev till Oscar Properties Holding AB (publ), Att: Styrelsen/Bolagsstämma, Box 5123, 102 43 Stockholm.

INCITAMENTSPROGRAM

För närvarande så finns det inget incitamentsprogram.

REVISORER

INGEMAR RINDSTIG

Auktoriserad revisor, EY.

Revisor i Oscar Properties sedan 2016.

Vald på 1 år.

Anmäl intresse