Examensarbete 1 - ICE

lntegrated concurrent engineering Utveckla ICE 2.0

Bakgrund: ICE är en arbetsmetodik med tyngdpunkt på ett integrerat arbete och mycket samverkan. Denna arbetsmetodik lämpar sig ypperligt vid en projektering då det under denna process behöver hanteras ett stort antal multidisciplinära beroenden. Vid rätt utformning så finns en enorm potential att reducera beskeds- och svarstider och på så vis korta projekteringstiden. OPB har under senvintern arbetat fram ICE 1.0. OPB önskar ett examensarbete där studenten tar vid de arbete som utförs på bolaget och hittar förbättringar i metodiken för att effektivisera arbetssättet.

Frågeställning: Hur kan ICE förkorta projekteringstiden från startmöte till kvalitetssäkrad leverans i ett programhandlingsskede.

Handledare: Johan Gustavsson

Examensarbete 3 - Systematisera och digitalisera kontroller i byggprojekt, "Total kontrollplan"

Nytt arbetssätt för kontroller i byggprojekt

Bakgrund: Ett modernt arbetssätt och en ny digital plattform behövs för att säkerställa att den färdigbyggda byggnaden klarar myndighetskrav och andra krav från byggherren och brukare. Den digitala plattformen “Total kontrollplan” skall vara integrerad med våra processer för lntegrated Project Delivery (IPD), lntegrated Concurrent Engineering (ICE) och vårt verktyg för Building Information Modeling (BIM).
Idag används olika typer av kontrollplaner, som består av ett stort antal dokument med kontrollpunkter som ska verifieras. Det är ett gammaldags förlegat arbetssätt som inte ger någon bra överblick av resultatet i ett stort bygg projekt.

Frågeställning: Morgondagens smarta digitala kontrollsystem i byggproduktionen

Handledare: Per Viden

Examensarbete 2 - IP

Integrerad planering

Planering genom systematiskt ingenjörsarbete

Bakgrund: IP ska bli ett strukturerat arbetssätt för att planera upp ett utvecklingsprojekt av en fastighet. Arbetssättet koncepternas av OPB under våren 2018. OPB vill göra detta arbete tillsammans med en civilingenjör under dennas uppsats för att låta strukturerad forskning leda bolaget till ett resultat i form av ett modernt arbetssätt.

Frågeställning: Hur ser en optimal implementering av IP – integrerad planering ut i ett OPB projekt och hur kan resultatet kvantitativt utvärderas och följas upp?

Handledare: Anders Grahn