Att bo i bostadsrätt

Upplåtelseform

Upplåtelseformen är det sätt på vilket man förfogar över sin bostad. Det finns olika upplåtelseformer och i Sverige är bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt de vanligaste. 

Oscar Properties bygger endast bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt. 

Bostadsrätt

När man köper en bostadsrätt blir man medlem i bostadsrättsföreningen, som är en ekonomisk förening, vars ändamål är att upplåta bostäder till föreningens medlemmar.

 

En bostadsrätt är precis som det låter ”rätten att bo i en bostad”. En vanlig missuppfattning är att man äger sin bostad när man köpt en bostadsrätt. Bostadsrättshavaren äger inte sin bostad rent fysiskt, men har en andel i bostadsrättsföreningen, som i sin tur är ägare av fastigheten. I fastigheten finns ett antal lägenheter, där varje medlem har varsin lägenhet. Tillsammans med sina grannar utgör man bostadsrättsföreningens medlemmar och har ett gemensamt ansvar för föreningen. 

 

 

Ansvar

Som huvudregel ansvarar man som medlem för underhåll och reparationer av sin lägenhet. Som bostadsrättshavare ansvarar man för att åtgärda de skador som uppkommer i lägenheten, oavsett om de uppkommit genom egen åverkan eller på annat sätt, exempelvis olyckshändelse eller genom vållande av utomstående. Föreningen ansvarar för övriga delar av fastigheten till exempel fasad, gemensamma utrymmen och innergård. 

 

I stadgarna för respektive bostadsrättsförening finns ansvarsfördelningen definierad för gällande delar av fastigheten, för att enkelt se vad som är medlemmars ansvar och vad som är föreningens uppgift att underhålla. 

 

 

Stadgar

Styrelsearbetet regleras av bestämmelser i bostadsrättslagen, föreningslagen och bostadsrättsföreningens stadgar. Föreningens stadgar ska vara registrerade hos Bolagsverket och är en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. 

 

Stadgarna är grunden för vad som ska gälla för alla som bor i föreningen. Även om stadgar kan se olika ut har alla det gemensamt att de måste följa lagarna. En av dessa lagar är lagen om ekonomiska föreningar som bland annat reglerar vad en ekonomisk förening är samt vad styrelsens ledamöter och revisorerna har för ansvar.

Bostadsrättslagen reglerar medlemskap i föreningen, rättigheter och skyldigheter för bostadsrättshavare, andrahandsuthyrning med mera. 

 

Att bli medlem i en bostadsrättsförening innebär att den boende också accepterar stadgarna. För att om möjligt göra boendet i en bostadsrättsförening lättare står det i stadgarna vilka rättigheter och skyldigheter medlemmarna har, liksom vad bostadsrättsföreningen som fastighetsägare har ansvar för. Lagen säger att bostadsrättshavaren ska hålla lägenheten i gott skick ”om inte något annat bestämts i stadgarna”. Därför specificerar bostadsrättsföreningen stadgarna och vem som ansvarar för vad. Föreningen kan ta större ansvar än vad lagen föreskriver.

 

Som komplement till stadgarna har många bostadsrättsföreningar även ordningsregler, som till exempel säger att hundar inte ska rastas på innergården, eller att rökning inte är tillåtet på balkongerna.

 

Styrelse

När man köper en bostad i en Oscar Properties fastighet har man stöd från början med en interimistisk styrelse som hjälper till den första tiden fram till dess att alla har flyttat in och den slutliga finansieringen är utbetald.

 

Interimsstyrelsen upprättar bland annat en ekonomisk plan för föreningen som sedan granskas, godkänns och intygsges av särskilda intygsgivare och planen registreras hos Bolagsverket. Syftet med den ekonomiska planen är att ge bostadsrättshavaren information om föreningen och hur dess ekonomi kan skötas. I föreningens stadgar beskrivs också hur styrelsen ska arbeta.

 

Den interimistiska styrelsen ansvarar även för att upphandla en ekonomisk förvaltare, som bland annat sköter aviseringen av månadsavgifter, samt en teknisk förvaltare som till exempel tar hand om miljön kring fastigheten, skötsel av soprum etc den första tiden.

 

Interimsstyrelsen upphandlar även entreprenörer för driften av fastigheten. Detta innefattar bland annat förvaltare, städning, sophämtning och snöskottning. Detta för att interimsstyrelsen ska överlämna en fullt fungerande fastighet till de nya medlemmarna.

Efter en tid är det är dags för överlämning från den interimistiska styrelsen till bostadsrättsföreningens styrelse. De som bor i föreningen utser vid den första föreningsstämman en ny styrelse som består av boende i bostadsrättsföreningen, vilket sker ca 6 månader efter att samtliga etapper flyttat in. Därmed överlämnas styrelsearbetet från interimsstyrelsen. Bostadsrättsföreningens styrelse ska registreras hos Bolagsverket.

 

Som medlem i en bostadsrättsförening har man möjligheter att påverka sitt boende och föreningens, och därmed det egna boendets, kostnader och intäkter. Mer om styrelsens arbete tydliggörs i föreningens stadgar. 

 

Besiktningar

När Oscar Properties bygger nyproduktion eller konverterar en redan befintlig fastighet till bostäder sker ett antal besiktningar i fastigheten, detta för att säkerställa byggnadskrav och kvalitén på såväl byggnationer som installationer. Protokoll från besiktningarna överlämnas från Oscar Properties till bostadsrättsföreningens styrelse en tid efter att fastigheten är tillträdd och färdigställd. 

 

I samband med att bostadsrättshavarna tillträder sina bostäder sker en överlåtelsebesiktning mellan Oscar Properties och bostadsrättsföreningen. Bostadsrättshavaren blir därefter inbjuden att närvara vid en så kallad ”syn av bostad”, som sker tillsammans med personal från Oscar Properties och en oberoende besiktningsman.

 

Som köpare är man inte part i besiktningen och det är därför valfritt att medverka på denna syn av bostad. Detta är ett mycket bra tillfälle att ställa frågor och förmedla eventuella synpunkter som gäller bostadens skick. Besiktningsmannen kan svara på eller protokollföra eventuella anmärkningar.

 

Cirka två år efter tillträdet görs ytterligare en besiktning av bostaden, en så kallad garantibesiktning eller 2-årsbesiktning, enligt gällande byggstandard. 

 

Vid 2-årsbesiktningen kontrollerar en oberoende besiktningsman om det har uppstått några fel eller brister under tiden mellan tillträdet och garantibesiktningen som ska åtgärdas. I nybyggda hus är det till exempel inte ovanligt att sprickor uppstår då huset ännu inte satt sig. När det är dags för 2-årsbesiktning får bostadsrättshavaren ett meddelande i god tid som förklarar vilken dag och tidpunkt besiktningen kommer att ske. 

 

Garantier

När vi bygger nyproduktion eller konverterar en redan befintlig fastighet till bostäder lämnas garantier till bostadsrättsföreningen. Oscar Properties lämnar generellt 2 års garanti på material och 5 års garanti på utförandet. Utöver detta har Oscar Properties funktionsansvar för själva byggnaden under en 10-årstid. 

 

Skulle det finnas bostäder i föreningen som inte blivit sålda vid ordinarie tillträde ansvarar Oscar Properties för föreningens kostnader, som till exempel månadsavgifter, under två års tid.