Bolagsstyrning

Sedan mars 2015 är Oscar Properties stamaktier och preferensaktier upptagna till handel vid Nasdaq Stockholm och Oscar Properties följer därmed Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Således tillämpar Oscar Properties också svensk kod för bolagsstyrning.

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Verkställande direktörens ersättning bereds av vid ordinarie styrelsens. Verkställande direktören deltar ej i detta beslut. Styrelsen uppdrar åt verkställande direktören att förhandla med övriga ledande befattningshavare. Överenskommelser med övriga ledande befattningshavare träffas av verkställande direktören. Bolaget skall, enligt fastställda riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ha marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor i syfte att behålla och, vid behov, rekrytera ledande befattningshavare med erforderlig kompetens och erfarenhet. Ersättning till bolagets ledning utgår i huvudsak i form av kontant lön. Ersättning kan utgöras av en kombination av fast och rörlig lön.

 

 

Den huvudsakliga ersättningen skall utgöras av fast lön och anses motsvara en marknadsmässig kompensation för ett fullgott arbete. Det rörliga lönetillägget skall avse kompensation därutöver för arbete som varit synnerligen väl utfört, exceptionell arbetsbelastning eller annan liknande omständighet. Om inte särskilda skäl föreligger skall det rörliga lönetillägget inte överstiga 50 procent av den fasta årslönen. Uppsägningslön skall uppgå till maximalt sex månadslöner. Några avgångsvederlag skall ej tillämpas. Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Styrelsen följer och utvärderar också tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget för ledande befattningshavare.

Valberedning

Valberedningen i Oscar Properties Holding AB (publ) inför årsstämman 2021 har utsetts.

 

Ledamöterna i Oscar Properties Holding AB:s (publ) (”Bolaget”) valberedning inför årsstämman 2021 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 december 2020. Bland de största ägarna i Bolaget per detta datum, har Bolagets största ägare Parkgate AB nominerat ledamöter till valberedning enligt följande. 

 

  • Parkgate AB har utsett Robert Rosenberg, VD Parkgate AB, till ledamot och ordförande i valberedningen.
  • Peter Norman är i egenskap av styrelsens ordförande ledamot i valberedningen. 
  • Investment AB Öresund har den 25 mars 2021 utsett Andreas Hoffman att ingå i valberedningen. Valberedningens arbete utförs i enlighet med de instruktioner som har antagits av årsstämman och i linje med Svensk kod för bolagsstyrning.

BOLAGSSTÄMMA

Årsstämma hålls årligen för att ta beslut kring centrala frågor. Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen har rätt att vara närvarande vid stämman om de anmäler sitt deltagande i årsstämman. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman. Upplysningar om hur aktieägarna ska gå tillväga för att få ett ärende behandla lämnas i god tid innan kallelse till årsstämman utfärdas på denna webbsida.

INCITAMENTSPROGRAM

För närvarande så finns det inget incitamentsprogram.

REVISORER

OSKAR WALL
Auktoriserad revisor, EY.
Revisor i Oscar Properties sedan den 18 december 2020.
Vald till nästkommande årsstämma.