Oscar Properties delårsrapport januari-mars 2013

Perioden i korthet

KVARTALET JANUARI –MARS 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 MSEK (0,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,3 MSEK (6,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (5,6)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (–)

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER OCH EFTER  FÖRSTA KVARTALET

 • Försäljning av bostadsrätter i Läderfabriken i Järla Sjö-området i Nacka påbörjades under oktober 2012 och har fortsatt framgångsrikt under första kvartalet 2013. Per den 31 mars 2013 var 55 av 56 lägenheter sålda. Projektet genomförs i intresseföretaget Projektbolaget Oscarsborg AB. Färdigställande av projektet sker under andra kvartalet 2013.
 • Försäljningsprocessen för Nybrogatan 57 startade under första kvartalet 2013. Projektet genomförs i intresseföretaget Projektbolaget Oscarsborg AB.
  Färdigställande av projektet sker under andra kvartalet 2013.
 • Försäljningsprocessen för Karlavägen 76 påbörjades under andra kvartalet 2013. Projektet genomförs i intresseföretaget Oscar Properties AB. Färdigställande av projektet sker under andra kvartalet 2013.
 • Under februari 2013 slutfördes en kapitalanskaffning genom en så kallad private placement av preferensaktier som tillförde Oscar Properties Holding AB 125 MSEK. Förberedelser för listning av preferensaktierna på Nasdaq OMX First North pågår, med ambitionen att de ska tas upp till handel under andra kvartalet 2013.
 • Koncernen har under mars 2013 tecknat avtal om förvärv av en kontorsfastighet på Östermalm i Stockholm. Fastighetens totala yta uppgår till cirka 5 000 kvm. Förvärvet av fastigheten är villkorat av detaljplaneändring och tillträde beräknas ske under tredje kvartalet 2013.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION ,
VÄNLIGEN KONTAKTA:
Oscar Engelbert, VD, e-post: oscar@oscarproperties.se,  mobil: 0705 68 00 01
Anders von Schéele, CFO, e-post: avs@oscarproperties.se,  mobil: 0708 86 97 86

Filer