Oscar Properties Bokslutskommuniké januari-december 2020

2020 och inte minst det fjärde kvartalet har varit händelserikt för Oscar Properties. Kvartalet har framförallt präglats av den förändringsresa vi nu genomgår, där vi förflyttar oss från att vara en bostadsutvecklare till att bli ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning- och projektutveckling.

I oktober blev det klart att Oscar Properties förvärvar fastigheter från SBB till ett värde om 1,4 mdkr. Fastigheterna består av en mix av kontor, lager, handel, lätt industri, hotell samt bostäder och är belägna i huvudsak i Helsingborg, Karlskrona, Oskarshamn, Västervik och Höganäs. Genom att förvärva en väldiversifierad förvaltningsportfölj skapar vi ett bolag med en solid finansiell ställning och med stabila, garanterade kassaflöden från förvaltningsportföljen som stödjer projektutvecklingen och kommer utgöra en stabil bas för kompletterande förvärv. Förvärvet bedöms bidra med hyresintäkter om cirka 127 mkr och ett driftnetto om cirka 83 mkr för 2021. Fastigheterna tillträddes den 30 december vilket innebär att deras inverkan på vårt kassaflöde och resultat kommer synliggöras i vår rapport för första kvartalet 2021.

I december tecknade vi också avtal om att förvärva fem kommersiella fastigheter i Västberga/Älvsjö och en lagerfastighet i Helsingborg. Köpeskillingen för dessa uppgår även här till cirka 1,4 mdkr. Hyresintäkterna för detta förvärv uppgår till 95 mkr med ett driftnetto om 83 mkr som ökar den årliga intjäningen med ytterligare 55 mkr.

Förändringen av koncernen till ett förvaltningsbolag innebär att de ansamlade förlusterna i koncernen om sammanlagt cirka 1,5 mdkr kommer att kunna utnyttjas mot framtida vinster, varför värden på dessa kommer att skrivas upp i takt med att förvaltningsportföljen växer.

Vid sidan av vårt intensiva förvärvsarbete har våra befintliga projekt löpt på. Under kvartalet blev Helix färdigbyggt och den sista etappen är därmed inflyttningsklar. Nu kvarstår att sälja de sista lägenheterna i detta, för Stockholm, nya landmärke som vi är så stolta över att ha utvecklat. I Norra Djurgårdsstaden har vårt projekt Unites första lägenheter inflyttningsklara i december. Även det projektet löper på bra och kommande inflyttningar sker i månadsskiftet april/maj respektive under juni. Helix och Unite kommer därmed bidra positivt till bolagets likviditet under 2021.

Vi har också tecknat en avsiktsförklaring med Kunskapsskolan avseende en fastighet i Nacka kommun. Vår ambition är att ha ett hyresavtal med Kunskapsskolan klart under februari 2021 och därefter uppföra en skolbyggnad med beräknat hyresvärde om 15 mkr då den står klar. Vi är glada över denna avsiktsförklaring som utgör ett viktigt första steg i utvecklandet av fastigheten, som även planeras att innehålla bostäder, och som ger oss möjlighet att bidra till att skapa den livfulla stadskaraktär som är ambitionen med hela området.

Under det fjärde kvartalet har vi också arbetat med vår finansiering, inte minst i förhållande till våra senaste förvärv. Vi har förlängt vår obligation med två år och, tack vare bolagets nya inriktning, kunnat sänka räntan från 8 procent till 5,5 procent. Vi har också gjort återköp i vår utestående obligation motsvarande 55 mkr och har för avsikt att fortsätta med återköpen även under 2021. Utfallet av vår företrädesemission offentliggjordes i december. Emissionen kommer, efter avdrag för emissionskostnader, tillföra drygt 304 mkr till bolaget. Emissionslikviden kommer dels användas som del i finansieringen av de förvärv som nu genomförs, dels för att ytterligare förstärka vår långsiktiga finansiering. Utfallet av företrädesemissionen var mycket positivt då 95 procent tecknades exklusive garantiåtaganden.

Finansieringsarbetet fortsätter även med de redan aviserade apport- och företrädesemissionerna för finansieringen av förvärvet av de fem kommersiella fastigheterna i Västberga/Älvsjö och lagerfastigheten i Helsingborg, samt för att vidare stärka bolaget långsiktigt. Kallelse till extrastämma för att besluta om dessa frågor kommer snart att offentliggöras.  Den tidigare aviserade omvända spliten kommer styrelsen föreslå behandlas på vår kommande årsstämma.

Den pågående pandemin har påverkat hela omvärlden och så även Oscar Properties. Vi kan dock konstatera att vi trots rådande pandemi lyckats hålla produktionen igång, hålla satta kostnadsramar, förbättra finansieringen och inte minst genomföra de förvärv vi nu gjort. Mot bakgrund av det är det med stor tillförsikt jag ser fram emot det fortsatta arbetet under 2021.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla våra aktieägare och anställda som är med oss på denna resa. Utan Er hade den inte varit genomförbar.

 

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2020

•   Nettoomsättningen uppgick till 149,5 mkr (816,1).

•   Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 36,7 mkr (-).

•   Rörelseresultatet uppgick till 1,3 mkr (-118,9).

•   Periodens resultat uppgick till -43,2 mkr (-226,1)

•   Resultat per stamaktie uppgick till -0,18 kronor (-7,43).

•   Likvida medel uppgick till 109,9 mkr (66,4).

 

PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2020

•   Nettoomsättningen uppgick till 6,3 mkr (30,4).

•   Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 36,7 mkr (-).

•   Rörelseresultatet uppgick till 35,4 mkr (-221,1).

•   Periodens resultat uppgick till 14,0 mkr (-249,8)

•   Resultat per stamaktie uppgick till 0,12 kronor (-8,25).

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

•   Oscar Properties förvärvar fastigheter för 1,4 miljarder kronor från SBB, som har tillträtts den 30 december 2020.

•   Extra bolagsstämma i Oscar Properties den 16 november 2020 beslutar om återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie B genom utbyteserbjudande varvid för en preferensaktie erbjuds 139 stamaktier och för en preferensaktie av serie B erbjuds 667 stamaktier, samt beslutar om nyemission av stamaktier om 325 mkr med företrädesrätt för aktieägarna varvid varje stamaktie ger rätt att teckna nio nya stamaktier till en emissionskurs om 0,19 kronor per ny aktie. Företrädesemissionen fulltecknas.

•   Oscar Properties dotterbolag Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)) emitterar den 30 oktober 2020 företagsobligation om 710 mkr, med en löptid om 2,5 år med en rörlig ränta om Stibor 3 månader plus 4 procent.

•   Oscar Properties vinner det prestigefyllda priset International High Rise Award för världens mest innovativa höghus. Norra tornen, ritat av Office of Metropolitan Architecture, står som vinnare.

•   Oscar Properties erhåller godkännande att ändra villkoren för sitt utestående obligationslån ISIN SE0005936390. Obligationslånet förlängs två år, från den 3 september 2021 till den 3 september 2023, kupongräntan sänks från och med den 3 december 2020 till Stibor 3 månader plus 5,5 procent. Återlösenpriset för obligationerna ändras till 102 procent av det nominella beloppet till och med den 3 september 2021 med efterföljande årsvis höjning om 2 procent, till maximalt 106 procent det sista förlängningsåret, som upphör den 3 september 2023.

•   Oscar Properties tecknar avsiktsförklaring för skolverksamhet i Nacka samt en bostadsportfölj i norra Sverige med underliggande värde om 110 mkr.

•   Oscar Properties tecknar förvärv av fem kommersiella fastigheter för 745 mkr och en lagerfastighet för 645 mkr villkorat av finansiering. Finansieringen planeras bestå av en kombination av till större delen skuldfinansiering, en apportemission riktad till respektive säljare om totalt 122 miljoner kronor och resterande genom likvida medel och en företrädesemission.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

•   Oscar Properties tillsammans med Samhällsbolaget i Norden AB offentliggör projektstart för produktion av 80 lägenheter i Karlskrona. Totalt ska 170 lägenheter produceras.

•   Oscar Properties anställer Erik Grass som fastighetschef och Fanny Algstedt som analytiker inför kommande expansion.

•   Oscar Properties förvärvar tre byggrätter i centrala Sundsvall för produktion omkring 200 bostäder.

•   Oscar Properties tecknar avtal om förvärv av fastighet i Rotebro med ett underliggande preliminärt värde om 100 mkr och tillträde i Q3 2021.

•   Oscar Properties har valt att inte gå vidare med förvärv av bostadsportfölj i norra Sverige efter en icke tillfredsställande Due Dilligence.

•   Oscar Properties har avtalat med Gabrielsson Invest AB (GIAB) om ett övertagande av projektet Biografen. Bakgrunden till detta beslut är att bolaget vill lägga all kraft på att fortsätta fokusera på att bygga en attraktiv förvaltningsportfölj. Avtalet innebär att från och med kvartal 1 2021 så kommer inte BRF Biografen Penthouse att konsolideras. Avtalet har inga andra finansiella konsekvenser.

.•  Tidpunkten för offentliggörande av Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2021 senareläggs till fredagen den 28 maj 2021.

 

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

 

För frågor vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),

Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

 

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 08.30 CET.

 

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer