Oscar Properties bokslutskommuniké januari-december 2014

KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2014

• Nettoomsättningen uppgick till 101,2 mkr (93,2)

• Rörelseresultatet uppgick till 41,5 mkr (38,2)

• Resultat efter skatt uppgick till 37,9 mkr (37,9)

• Resultat per stamaktie1) uppgick till 1,16 kr (1,43)

• Antalet sålda bostäder uppgick till 40 (50)

• Antalet produktionsstarter uppgick till 0 (122)

HELÅRET JANUARI–DECEMBER 2014

• Nettoomsättningen uppgick till 439,0 mkr (268,8)

• Rörelseresultatet uppgick till 118,1 mkr (92,3)

• Resultat efter skatt uppgick till 112,9 mkr (91,6)

• Resultat per stamaktie1) uppgick till 3,47 kr (3,20)

• Antalet sålda bostäder uppgick till 244 (173)

• Antalet produktionsstarter uppgick till 268 (200)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Intresset för Oscar Properties projekt är fortsatt stort och antalet sålda bostäder uppgick till 40 (50) under kvartalet. I första etappen av projekt HG7 i Hammarby Sjöstad är samtliga lägenheter sålda samt inflyttade under 2014. Försäljningen av etapp 2 och 3 går starkt framåt där totalt 69 av 98 bostäder sålts med inflyttning under 2015. I projekt Chokladfabriken på Kungsholmen var totalt 71 av 85 bostäder sålda med första inflyttning första kvartalet 2015. I projektet i Tyresö har 63 av 114 lägenheter sålts.

• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick under kvartalet till 469 (360).

• Oscar Properties har tecknat avtal om att förvärva kvarteret Primus 1 på lilla Essingen i Stockholm av Vasakronan. Fastigheten har ett attraktivt läge vid vatt­net nära centrala Stockholm med byggrätter om ca 42 000 kvm BTA. Köpeskillingen är cirka 920 miljo­ner kronor och tillträde sker när pågående detaljpla­neändring vinner laga kraft.

• I november förvärvade Oscar Properties bostadspro­jektet Bageriet på Kvarnholmen i Nacka till ett under­liggande fastighetsvärde om 117 miljoner kronor. Byggnaden är högt belägen med sjöutsikt över Stock­holms inlopp. Projektet innefattar 114 lägenheter med byggstart under 2015.

• Oscar Properties har bildat ett samägt bolag med Carlyle i syfte att konvertera en fastighet vid Nacka Strand. Byggnaden ska i Oscar Properties regi kon­verteras från kontor till cirka 200 bostadsrätter. Till­träde sker när detaljplan vunnit laga kraft.

• Under oktober förvärvade Oscar Properties 50 pro­cent av fastigheten Murmästaren 3 från Fastighets AB Balder till ett underliggande fastighetsvärde om 490 miljoner kronor. Fastigheten är belägen på Kungsholmen och kommer konverteras från kontor till bostäder.

• Etapp 2 i Tyresö Trädgårdar har sålts till Wallenstam. Del av Vega 5, ca 525 kvm BOA har sålts. Den sam­mantagna reavinsten är 32 mkr.

Efter perioden utsågs Ingvor Sundbom till ny CFO, tidi­gare CFO för Bonnier Fastigheter. Hon tillträder tjänsten under våren och kommer att jobba parallellt med tillförordnad CFO Jan Egenäs.

1) Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna. Utspädningseffekter förekommer ej.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Oscar Properties har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 4,5 miljarder kronor och producerat cirka 700 bostäder i Stockholm. Projektportföljen uppgår till cirka 2 800 bostäder, varav cirka 470 bostäder är under pågående produktion. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på NASDAQ First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Filer