Oscar Properties bokslutskommuniké, januari – december 2015

”Oscar Properties fortsatte att expandera kraftigt under fjärde kvartalet. Vi sålde 244 bostäder och produktionsstartade 380. Det mesta är redan sålt eller bokat i de projekt vi har ute på marknaden när vi nu går in i en intensiv produktionsfas. Vid årsskiftet hade vi 843 bostäder i produktion, nästan en fördubbling jämfört med ett år tidigare. I december började vi bygga det första av de två Norra Tornen, vårt största projekt hittills.”

”Vi har på kort tid säljstartat fem projekt och även byggstartat fem projekt. Nu har vi stort fokus på att leverera. Sammantaget ser jag goda möjligheter för Oscar Properties att fortsätta växa med god lönsamhet under 2016.”

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till bokslutskommunikén.


KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2015

• Rörelsens intäkter uppgick till 184,8 mkr (139,1)

• Rörelseresultatet uppgick till 91,4 mkr (41,5)

• Resultatet efter skatt uppgick till 78,8 mkr (37,9)

• Resultatet per stamaktie uppgick till 2,52 kr (1,16)

• Antalet sålda bostäder uppgick till 244 (40)

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 380 (–)


PERIODEN JANUARI–DECEMBER 2015

• Rörelsens intäkter uppgick till 594,0 mkr (496,3)

• Rörelseresultatet uppgick till 239,8 mkr (118,1)

• Resultatet efter skatt uppgick till 203,8 mkr (112,9)

• Resultatet per stamaktie uppgick till 6,09 kr (3,47)

• Antalet sålda bostäder uppgick till 484 (244)

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 575 (268)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till 91,4 mkr (41,5) och är huvudsakligen hänförligt till resultat från helägda projekt om 63,4 mkr (–) samt resultat från andelar i intresseföretag/joint ventures om 24,2 mkr (19,2). I rörelseresultatet ingår orealiserade värdeförändringar om 47,3 mkr (–), varav 38,9 mkr (–) avser delägda förvaltningsfastigheter.

• Under kvartalet var intresset för Oscar Properties projekt fortsatt stort. Antalet sålda bostäder uppgick till 244 (40) och antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 843 (469).

• I oktober 2015 tillträdde Oscar Properties fastigheten Stora Mans 1 till ett underliggande fastighetsvärde om 200 mkr.

• Oscar Properties emitterade i december 2015 obligationer om 100 mkr inom det befintliga obligationslånet med ett rambelopp om 500 mkr. Totalt emitterat belopp uppgår efter emissionen till 450 mkr.

• Under kvartalet tillträddes fastigheten Innovationen 1 som utgör första etappen i projektet Norra Tornen.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• I januari 2016 anställdes Thomas Perslund som vice vd. Han ingår i ledningsgruppen där samtidigt flera förändringar görs. Bolagets finanschef Navid Rostam har utsetts till medlem i ledningsgruppen, liksom Lars Neret som anställts som ny ekonomichef. I samband med förändringarna har COO Magnus Andersson lämnat bolaget.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, +46 (0) 705 68 00 01, oscar@oscarproperties.se


Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid utgången av kvartalet till 2 360 bostäder, varav 843 bostäder är under pågående produktion.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2016, kl. 8:30. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer