Oscar Properties bokslutskommuniké, januari – december 2016

”Jag är stolt över och ser det som ett gott betyg för alla våra anställda och partners att Oscar Properties avslutade ett ovanligt händelserikt år med att bolaget flyttades upp på Nasdaq Stockholms MidCap lista vid årsskiftet. Med nära en fördubbling av omsättningen från året innan, ett rörelseresultat som steg med över 90 procent till 460 mkr och ett eget kapital som växte med 338 mkr till 1 274 mkr kan jag inte annat än vara nöjd med vad vi åstadkom under 2016.”

Utdrag ur VD Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.


PERIODEN JANUARI–DECEMBER 2016

 • Rörelsens intäkter ökade till 2 341,2 mkr (1 198,0)
 • Rörelseresultatet ökade till 460,0 mkr (239,8)
 • Resultatet efter skatt ökade till 391,8 mkr (203,8)
 • Resultatet per stamaktie1)uppgick till 12,76 kr (6,09)
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 444 (484)
 • Antalet produktionsstarter uppgick till 255 (575)
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 1 047 (843)
 • Styrelsen föreslår följande vinstdisposition. Stamaktien: 1,50 kr per aktie, att utdelas vid två tillfällen om 0,75 kr per aktie vid vardera utdelningstillfälle. Preferensaktien: 20 kr per aktie, att utdelas vid fyra tillfällen om 5 kr vid vardera utdelningstillfälle. Preferensaktien av serie B: 35 kr per aktie, att utdelas vid fyra tillfällen om 8,75 kr vid vardera utdelningstillfälle.
 • Styrelsen avser föreslå årsstämman att besluta om fondemission riktad till stamaktieägarna med utgivande av preferensaktier, varvid innehav av tvåhundra (200) stamaktier på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie.


KVARTALET OKTOBER–DECEMBER 2016

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 095,5,5 mkr (622,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 248,6 mkr (91,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 236,6 mkr (78,8)
 • Resultatet per stamaktie1)uppgick till 8,19 kr (2,52)
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 104 (244)
 • Antalet produktionsstarter uppgick till – (380)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Oscar Properties Holding AB (publ) benämns nedan som ”Oscar Properties”, ”Koncernen” eller ”Bolaget”

• Antalet sålda bostäder uppgick under året till 444 (484).

• Bolaget har emitterat preferensaktier av serie B i tre omgångar under året. Emissionerna tillförde bolaget ca 225 mkr före emissionskostnader. Preferensaktierna togs upp till handel på Nasdaq Stockholm i maj.

• Oscar Properties förvärvade i december Skandrentings 50-procentiga andel i det gemensamägda bolaget Oscar Properties AB. De bostadsprojekt som berörs är bland annat 79&Park på Gärdet samt Biografen Penthouses. Köpesumman uppgick till 200 mkr.

• I december tecknades ett avtal med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) via ett gemensamägt bolag med Fastighets AB Balder om uthyrning av fastigheten Stockholm Murmästaren 3 för att bedriva skolverksamhet. Avtalet löper på 25 år.

• I december utsågs Oscar Properties till vinnare i en markanvisningstävling av Sundbybergs stad, projekt Cubrick. Förslaget kommer att ligga till grund för markanvisningsavtal, detaljplan och genomförande av bostadsrätt.

• Bolaget förvärvade i november byggrätter för bostäder samt kommersiella fastigheter i Nacka Strand av Carlyle, projekt Nackahusen. Köpeskillingen uppgick totalt till 583,7 mkr och byggrättspotentialen bedöms till omkring 500 bostäder.

• I oktober förvärvades en byggrätt för bostäder avseende fastigheterna Veddesta 1:21, 2:29 och 2:55 belägna i närheten av Barkarby station och ”Stockholm Väst.” Kommande detaljplan väntas ge möjlighet att uppföra omkring 400 bostäder på fastigheterna. Initial köpeskilling är 10 mkr.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Vid en extra bolagsstämma i januari 2017 bemyndigades styrelsen att intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av högst 550 000 stamaktier utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant eller genom kvittning eller med apportegendom.

• Den 1 februari slutförde bolaget förvärvet av Allegro Projekt AB som då tillträddes. Med anledning av köpeskillingen emitterades 493 513 stamaktier genom kvittning.

• Bolaget annonserade den 2 februari att det delar upp verksamheten i två affärsområden – bostadsutveckling samt förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter. Uppdelningen görs för att öka transparensen och skapa ett tydligare fokus på två i grunden olika affärer. På sikt kan Bolaget komma att utvärdera en särnotering av det kommersiella fastighetsbeståndet.

• Oscar Properties stam- och preferensaktier handlas sedan årsskiftet 2016/2017 på Nasdaq Stockholms Mid Cap lista.


UTSIKTER FÖR 2017

Oscar Properties publicerade i samband med kapitalmarknadsdagen den 22 november bedömningen att rörelseresultatet före värdeförändringar förvaltningsfastigheter kommer uppgå till minst 500 mkr för 2017 baserat på nuvarande projektportfölj och marknadsförutsättningar. Bedömningen kvarstår.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Oscar Engelbert VD, Oscar Properties AB 070 568 00 01 Email: oscar@oscarproperties.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017, kl. 08.30.

OM OSCAR PROPERTIES Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 824 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer