Oscar Properties delårsrapport, januari – juni 2016

”Oscar Properties hade ett bra andra kvartal med fortsatt tillväxt av intäkter, rörelseresultat och antalet bostäder under produktion. Vi har nu 1 047 bostäder under produktion vilket betyder att vi har mer än fördubblat produktionstakten sedan förra året.”

Utdrag ur VD Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI–JUNI 2016

 • Rörelsens intäkter ökade till 775,2 mkr (276,5).
 • Rörelseresultatet ökade till 112,9 mkr (41,9).
 • Resultatet efter skatt ökade till 80,4 mkr (32,8).
 • Resultatet per stamaktie ökade till 2,15 kr (0,86).
 • Antalet sålda bostäder ökade till 269 (87).
 • Antalet produktionsstarter uppgick till 255 (–).
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 1 047 (467)


KVARTALET APRIL–JUNI 2016 

 • Rörelsens intäkter ökade till 330,9 mkr (142,8).
 • Rörelseresultatet ökade till 63,1 mkr (23,8).
 • Resultatet efter skatt ökade till 46,4 mkr (17,7).
 • Resultatet per stamaktie ökade till 1,28 kr (0,47).
 • Antalet sålda bostäder ökade till 80 (15).
 • Antalet produktionsstarter uppgick till 255 (–).


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Intresset för Oscar Properties projekt var fortsatt stort. Antalet sålda bostäder uppgick under första halvåret till 269 (87) och avsåg projekten Industriverket, No4, Norra Tornen, 79&Park och Bageriet.
 • I januari anställdes Thomas Perslund som vice VD. Han ingår i ledningsgruppen där samtidigt fler förändringar har gjorts. Finanschefen Navid Rostam har utsetts till medlem av ledningsgruppen, liksom Lars Neret som har anställts som ny ekonomichef. I juni har Erik Alteryd anställts som VD för dotterbolaget Oscar Properties Bygg AB och kommer även att ingå i Oscar Properties ledningsgrupp. Han tillträder den 1 september och ersätter då Rikard Wiss som lämnar koncernen.
 • Bolaget genomförde i mars två riktade nyemissioner av preferensaktier av serie B till institutionella investerare samt ytterligare en emission i april till allmänheten. Emissionerna tillförde bolaget ca 225 mkr före emissionskostnader. Preferensaktierna togs upp till handel på Nasdaq Stockholm i maj. Som en följd av emissionsvillkoren klassificeras preferensaktier av serie B som skuld.
 • Bolaget förvärvade fastigheten Nacka Sicklaön 88:1 för 250 mkr. Fastigheten är idag fullt uthyrd. Kommande detaljplan bedöms ge möjlighet att uppföra cirka 400 bostäder på fastigheten.
 • Genom dom i Mark och miljööverdomstolen ändrades detaljplanen för projektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden innebärande att ett cirka 90 meter högt torn får byggas på platsen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT


 • Efter rapportperioden har bolaget förvärvat byggrätter avseende cirka 220 bostäder på fastigheterna Solna Strået 1, Solna Bergshamra 2:3 och Solna Gräset 1 i Bergshamra för 20 mkr. Tilläggsköpeskilling utgår beroende på hur många byggrätter som skapas.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och VD Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 30 juni 2016 till 2 225 bostäder varav 1 047 var under pågående produktion. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se. 

Filer