Oscar Properties delårsrapport januari – juni 2017

Oscar Properties fortsatte att växa under årets andra kvartal och bolaget har nu totalt 1 116 bostäder under produktion. I juni tillträdde vi marken för Helix och startade produktionen av byggnaden, vilket gör att vi nu kan börja vinstavräkna projektet. Rörelseresultatet under det första halvåret 2017 uppgick till 548 miljoner kronor och det egna kapitalet uppgick till 1 666 miljoner kronor vilket är en ökning med 71 procent jämfört med det andra kvartalet 2016. 

Utdrag ur VD Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI–JUNI 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 1 614,0 mkr (775,2).
 • Rörelseresultatet ökade till 547,7 mkr (112,9).
 • Orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter ingick i rörelseresultatet med 286,7 mkr (–).
 • Periodens resultat ökade till 435,8 mkr (80,4).
 • Resultat per stamaktie ökade till 14,83 kronor (2,15).
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 142 (269).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 138 (255).
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 1 116 (1 047).

KVARTALET APRIL –JUNI 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 865,6 mkr (330,9).
 • Rörelseresultatet ökade till 121,1 mkr (63,1).
 • Periodens resultat ökade till 91,6 mkr (46,4).
 • Resultat per stamaktie ökade till 2,97 kronor (1,28).
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 40 (80).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 138 (255).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Oscar Properties Holding AB (publ) benämns nedan som ”Oscar Properties”, ”Koncernen” eller ”Bolaget”

 • Oscar Properties startade byggnationen av Helix, det andra av de två tornen i projektet Norra Tornen.
 • Årsstämman den 28 april beslutade om utdelning: 1,50 kronor per stamaktie, 20 kronor per preferensaktie och 35 kronor per preferensaktie serie B samt fondemission av 142 817 preferensaktier.
 • I april förvärvades tre fastigheter i Södra Värtan för 700 mkr.
 • I april tecknades en förlängning av nuvarande hyresavtal med PRV avseende Uppfinnaren 1. Årshyran höjs från 29 mkr till 40 mkr den 1 januari 2020, för sex år framåt.
 • Bolaget förvärvade i april fem fastigheter vid Skurusundet i Nacka för 170 mkr med avsikt att utveckla strandnära bostäder.
 • 42 072 preferensaktier av serie B anmäldes för inlösen i enlighet med bolagsordningen.  Inlösenlikviden uppgick till 21,3 mkr.
 • Bolaget etablerade sig i Uppsala genom förvärvet av två fastigheter i kvarteret Kvarngärdet för 100 mkr.
 • Bolaget etablerade sig i Göteborg genom förvärv av en fastighet i området Annedal, till en initial köpeskilling om 65 mkr.
 • Styrelsen beslutade att dela upp verksamheten i två affärsområden; Bostadsutveckling respektive Kommersiella fastigheter, i syfte att öka transparensen och skapa ett tydligare fokus.
 • Bolaget Allegro Projekt AB tillträddes i början av februari. Köpeskillingen reglerades delvis genom en nyemission motsvarande 493 513 stamaktier.
 • Stam- och preferensaktierna i Oscar Properties Holding AB (publ) började handlas på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Oscar Properties avyttrade sin andel i fastigheten Murmästaren 3 till Fastighets AB Balder för 150 mkr. I bokslutet den 30 juni har 23 mkr i orealiserad värdeförändring i förvaltningsfastighet redovisats i resultat från andelar i joint ventures och intresseföretag.

UTSIKTER FÖR 2017

För 2017 beräknas rörelseresultat före värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgå till minst 500 mkr.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För ytterligare information kontakta: Oscar Engelbert VD, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017, kl. 08.30.

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 971 bostäder, varav 1 116 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Filer