Oscar Properties delårsrapport januari – juni 2018

Jag har alltid tyckt att det är roligare att se glaset som halvfullt. I denna betydligt tuffare marknad tycker jag därför det är trevligare med ordet möjligheter än motsatsen, risker. Men jag ska börja med att inventera några av de utmaningar vi ställts inför det senaste året. Spelreglerna för bostadsfinansiering har ändrats och många har varnat för tillgångsbubblor, speciellt inom bostäder, varningar som följts upp med pekpinnar. Minusräntan ger numer ökad osäkerhet istället för trygghet och utbudet av nybyggda bostäder är större än på länge. Marknaden är fortsatt avvaktande.

För att möta utmaningarna och skapa nya möjligheter började vi för ett år sedan att fokusera och prioritera vår projektportfölj. Projekt bedömdes utifrån våra behov och där vi såg begränsade möjligheter till en rimlig vinstmarginal avyttrade vi. Även mindre projekt som krävde stora resurser såldes av. Omställningen har fortsatt under kvartalet med försäljningen av två fastigheter, försäljningar som ger ett positivt resultat men främst syftar till att fortsätta vässa vår organisation mot hemmarknaden Stockholm. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 43,3 mkr (121,1).

Stockholm med omnejd har en stark underliggande konjunktur, en arbetsmarknad med spets mot kvalificerade yrken och en rekordlåg arbetslöshet. Vi kommer under överskådlig tid att fortsätta ha låga räntor och i Stockholm är bristen på bostäder så stor att frågan toppar listan över vad Stockholmarna oroar sig över. Stockholm är vår hemmaplan och en plats där vår bostadsidé är väl etablerad.

Utdrag ur VD Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI–JUNI 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 1 151,4 mkr (1 614,0).

• Rörelseresultatet uppgick till –13,0 mkr (547,7).

• Periodens resultat uppgick till –69,7 mkr (435,8).

• Resultat per stamaktie uppgick till –2,96 kronor (14,83).

• Likvida medel uppgick till 362,4 mkr (185,0)

• Antalet sålda bostäder uppgick till 34 (142).

• Antalet bokade bostäder uppgick till 26 (8).

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (138).

• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 1 114 (1 116).

KVARTALET APRIL–JUNI 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 751,3 mkr (865,6).

• Rörelseresultatet uppgick till 43,3 mkr (121,1).

• Periodens resultat uppgick till 15,2 mkr (91,6).

• Resultat per stamaktie uppgick till 0,27 kronor (2,97).

• Antalet sålda bostäder uppgick till 22 (40).

• Antalet bokade bostäder uppgick till 26 (7).

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (138).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Oscar Properties Holding AB (publ) benämns nedan som ”Oscar Properties”, ”Koncernen” eller ”Bolaget”

 • Oscar Properties sålde fastigheterna Annedal 23:33 och Grönland 18 för ett underliggande värde om ca 98 mkr med positiv resultateffekt. 
 • Oscar Properties beslutade om en kvittningsemission av 180 000 preferensaktier till Skandrenting AB för 187,50 kronor per preferensaktie som reglering av del av en skuld. 
 • Sammanslagning av verksamheterna i Oscar Properties Bygg AB och Allegro Projekt AB slutfördes. 
 • Köparen av Oscar Properties byggrätt för Biografen Penthouses kommer ej att kunna fullfölja köpet. Oscar Properties överväger att själva, eller i samarbete med en partner, genomföra projektet.
 • Inflyttning startade i 79&Park i Stockholm. Hela fastigheten beräknas stå klar hösten 2018.
 • Oscar Properties World lanserades, en digital plattform med egna produkter och tjänster för framtidens boende.
 • Årsstämman beslutade om utdelning: 20 kronor per preferensaktie, 50 kronor per preferensaktie av serie B samt fondemission med utgivning av 571 269 preferensaktier. Ägare av stamaktier tilldelas en preferensaktie för varje 50 stamaktier.
 • Norra Tornens dyraste lägenhet, Innovationen Penthouse, såldes för 66 miljoner kronor.
 • 273 741 preferensaktier av serie B i Oscar Properties anmäldes för inlösen under perioden 1-31 mars, motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om 136,9 miljoner kronor.
 • Oscar Properties bildade ett joint venture med Starwood Capital för utveckling av Primus 1 på Lilla Essingen, ägt till 30 procent av Oscar Properties och till 70 procent av Starwood Capital. Fastigheten tillträddes den 21 mars.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Den 4 juli löstes 273 327 preferensaktier av serie B in. Sammanlagd inlösenlikvid, inklusive upplupen utdelning uppgick till 137,3 miljoner kronor. 
 • Efter kvartalets utgång har avtal tecknats om en lånefacilitet uppgående till 260 mkr.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018, kl. 08.30.

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 143 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Filer