Oscar Properties delårsrapport januari–mars 2015

KVARTALET JANUARI-MARS 2015

• Nettoomsättningen uppgick till 123,6 mkr (85,6).

• Rörelseresultatet uppgick till 18,1 mkr (30,4).

• Resultatet efter skatt uppgick till 15,1 mkr (27,2).´

• Resultatet per stamaktie1) uppgick till 0,38 kr (0,88).

• Antalet sålda bostäder uppgick till 72 (65).

• Antalet produktionsstarter uppgick till 0 (0).

 1) Justerat för utdelning till preferensaktieägarna.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Intresset för Oscar Properties projekt fortsätter att öka och antalet sålda bostäder uppgick till 72 (65) under kvartalet. Försäljningen av etapp 2 och 3 i projektet HG7 i Hammarby Sjöstad går starkt framåt. Vid periodens slut var totalt 97 av 98 bostäder sålda med inflyttning under 2015. I projekt Chokladfabriken på Kungsholmen var totalt 84 av 85 bostäder sålda med första inflyttning av 19 bostäder under första kvartalet 2015. I projektet i Tyresö har 89 av 114 lägenheter sålts.

• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick under kvartalet till 467 (356).

• Den 26 mars började Oscar Properties Holding AB:s stam- och preferensaktier att handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap och flyttade därmed från handelsplatsen First North Premier.

• Den 30 mars offentliggjorde Oscar Properties Holding AB avsikten att lösa in befintliga preferensaktier för totalt 175,5 mkr. Samtidigt presenterades ett erbjudande till bolagets preferensaktieägare om ny- emission av preferensaktier på cirka 268 mkr samt en riktad fondemission på 35 mkr till stamaktieägarna. De nya preferensaktierna har en teckningskurs på 253 kr och en årlig utdelning på 20 kr vilket motsvarar en årlig direktavkastning på 7,9 procent.

• Vid månadsskiftet mars-april tillträdde Ingvor Sundbom som CFO. Hon har tidigare varit CFO för Bonnier Fastigheter.


För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har genomfört uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till cirka 2 700 bostäder, varav 467 bostäder är under pågående produktion per den 31 mars 2015. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på Nasdaq Stockholm. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.com.

Filer