Oscar Properties delårsrapport, januari – mars 2016

”Oscar Properties fortsatte att växa kraftigt under årets första kvartal. Försäljningen gick fortsatt bra med 189 sålda bostäder. Av de projekt vi hade ute till försäljning i kvartalet är nu 82 procent av de hittills säljstartade bostäderna sålda. Framför allt har vi koncentrerat vårt arbete på att uppföra de 853 bostäder som vi har under produktion i sex olika projekt.”

”Finansiellt märks den ökade produktionstakten genom att nettoomsättning och resultat ökar kraftigt jämfört med förra året. Rörelseresultatet steg till 50 mkr jämfört med 18 förra året och nettoomsättningen stiger procentuellt sett ännu mer, eftersom vi nu vinstavräknar fler helägda projekt som bruttoredovisas i resultaträkningen. I siffrorna finns fortfarande inte alla de aktuella projekten. Under andra kvartalet planerar vi även att kunna börja vinstavräkna No.4 i Nacka Strand.”

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.


KVARTALET JANUARI–MARS 2016

• Rörelsens intäkter uppgick till 444,3 mkr (133,7).

• Rörelseresultatet uppgick till 49,8 mkr (18,1).

• Resultatet efter skatt uppgick till 34,0 mkr (15,1).

• Resultatet per stamaktie uppgick till 0,93 kronor (0,38).

• Antalet sålda bostäder uppgick till 189 (72).

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till – (-).

• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 853 (467).


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till 49,8 mkr (18,1) och är huvudsakligen hänförligt till resultat från projektutvecklingsverksamheten för projekten Norra Tornen, Lyceum, 79&Park och Bageriet.

• Under kvartalet var intresset för Oscar Properties projekt fortsatt stort. Antalet sålda bostäder uppgick till 189 (72) och avsåg projekten 79&Park, Norra Tornen, Industriverket och No.4.

• I januari 2016 anställdes Thomas Perslund som vice vd. Han ingår i ledningsgruppen där samtidigt flera förändringar har gjorts. Finanschefen Navid Rostam har utsetts till medlem i ledningsgruppen, liksom Lars Neret som har anställts som ny ekonomichef.

• Bolaget genomförde i mars två riktade nyemissioner av preferensaktier av serie B till institutionella investerare i enlighet med det erbjudande som aviserades den 12 februari 2016. Som en följd av emissionerna ökade antalet aktier med 400 000. Som följd av emissionsvillkoren klassificeras preferensaktier av serie B som skuld. Genom de två nyemissionerna tillfördes bolaget ca 200 mkr innan emissionskostnader. Likviddag för emissionerna var 30 mars 2016.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Bolaget presenterade i början av april ett erbjudande till allmänheten i Sverige avseende en nyemission om högst 50 000 preferensaktier av serie B till en teckningskurs om 500 kronor per aktie. Detta tillför bolaget en emissionslikvid om högst 25 mkr före emissionskostnader. Emissionen görs i syfte att uppfylla Nasdaq Stockholms spridningskrav.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.seFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, +46 (0) 705 68 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 2 370 bostäder, varav 853 bostäder är under pågående produktion.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2016, kl. 8:30. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer