Oscar Properties delårsrapport januari – mars 2017

Oscar Properties fortsatte växa med god lönsamhet under första kvartalet 2017 med stöd av en bostadsmarknad i Storstockholm som varit stark under en längre period. Under inledningen av året fortsatte vår expansion, främst genom etablering i utvalda lägen utanför Storstockholm och genom att växa vår förvaltningsaffär.

Utdrag ur VD Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

KVARTALET JANUARI–MARS 2017

 • •         Nettoomsättningen ökade till 748,4 mkr (444,3).
 • •         Rörelseresultatet ökade till 426,6 mkr (49,8).
 • •         Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter ingick i rörelseresultatet med 286,7 mkr (–).
 • •         Periodens resultat ökade till 344,2 mkr (34,0).
 • •         Resultat per stamaktie ökade till 11,89 kronor (0,93).
 • •         Antalet sålda bostäder uppgick till 102 (189).
 • •         Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till – (–).
 • •         Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 1 047 (853).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Oscar Properties Holding AB (publ) benämns nedan som ”Oscar Properties”, ”Koncernen” eller ”Bolaget”

 • •         Stam- och preferensaktierna i Oscar Properties Holding AB (publ) började handlas på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista.
 • •         En extra bolagsstämma bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av högst 550 000 stamaktier utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant eller genom kvittning eller med apportegendom.
 • •         Det tidigare kommunicerade förvärvet av Allegro Projekt AB tillträddes. Köpeskillingen för förvärvet betalades delvis genom emission av 493 513 stamaktier genom kvittning till teckningskursen 70,92 kronor per aktie.
 • •         Styrelsen beslutade att dela upp verksamheten i två affärsområden; Bostadsutveckling respektive Kommersiella fastigheter, i syfte att öka transparensen och skapa ett tydligare fokus på två i grunden olika affärer.
 • •         Oscar Properties förvärvade fastigheten Annedal 23:33 och etablerar sig därmed i Göteborg. Initial köpeskillingen är 65 mkr och avsikten är att uppföra 100-150 bostäder på fastigheten. Kort därefter förvärvades fastigheterna Kvarngärdet 28:6 och 28:7 i Uppsala för 100 mkr, med avsikten att uppföra ett 100-tal bostäder på platsen. Båda förvärven följer strategin att expandera utanför Stockholms innerstad i utvalda lägen i andra kommuner.
 • •         42 072 preferensaktier av serie B anmäldes för inlösen i enlighet med bolagsordningen under perioden. Inlösenlikviden var 500 kronor per aktie motsvarande en inlösenlikvid om 21,0 mkr plus upplupen del av utdelningen på aktierna samt därtill innestående belopp. Avstämningsdag är den 30 juni.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • •         Oscar Properties förvärvade fem fastigheter vid Skurusundet i Nacka för 170 mkr med avsikt att utveckla strandnära bostäder.
 • •         Den 10 april tecknades ett tilläggsavtal avseende Uppfinnaren 1 som innebär en förlängning av nuvarande hyresavtal. Årshyran höjs från nuvarande 29 mkr till 40 mkr den 1 januari 2020 i sex år framåt.
 • •         I april förvärvades fastigheterna Lybeck 2, Lybeck 3 och Ladugårdsgärdet 1:51 i Södra Värtan för 700 mkr med avsikten att utveckla moderna och attraktiva bostäder och kontor på platsen.

UTSIKTER FÖR 2017

För 2017 beräknas rörelseresultat före värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgå till minst 500 mkr.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Oscar Engelbert VD, Oscar Properties AB Email: oscar@oscarproperties.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017, kl. 08.30.

OM OSCAR PROPERTIES Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 040 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Filer