Oscar Properties delårsrapport januari – mars 2018

Under årets första kvartal har vi sett en fortsatt avvaktande bostadsmarknad och även om intresset på våra visningar är stort så tar processerna längre tid. Antalet sålda bostäder under perioden är väsentligt lägre än motsvarande kvartal 2017, men måste ses i ljuset av att vi för närvarande har mycket få bostäder till försäljning. 93 procent av de bostäder vi färdigställer i år är sålda på bindande kontrakt, och i hela produktionen har vi en försäljningsgrad på 89 procent.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -56,3 mkr (426,6). Under perioden har vi utvärderat kostnadsprognoserna för samtliga pågående projekt. För fyra av dem har detta inneburit en justering uppåt, vilket påverkat resultatet negativt med cirka 48 mkr, medan övriga projekt bidrar med en vinst om cirka 37 mkr. Utöver detta tillkommer 19 mkr i kostnader för avslutade projekt. Till sist så påverkar den lägre försäljningstakten också resultatet. Detta är kostnader som hanteras av Oscar Properties och som därför inte påverkar bostadsrättsföreningar eller kunder.

Efter kvartalets slut sålde vi penthouset i Norra Tornen Innovationen. Bostaden är spektakulär med utsikt i fyra väderstreck och inte mindre än nio terrasser. Priset uppgick till 66 mkr, vilket gör den till den dyraste lägenhet Oscar Properties någonsin sålt.

Utdrag ur VD Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

KVARTALET  JANUARI–MARS 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 400,1 mkr (748,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till –56,3 mkr (426,6).
 • Periodens resultat uppgick till –84,9 mkr (344,2).
 • Resultat per stamaktie uppgick till –3,23 kronor (11,89).
 • Likvida medel uppgick till 404,6 mkr (264,8)
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 12 (102).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).
 • Antalet bostäder i pågående produktion ökade till 1 114 (1 047).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
 

Oscar Properties Holding AB (publ) benämns nedan som ”Oscar Properties”, ”Koncernen” eller ”Bolaget”

 • Oscar Properties bildade ett joint venture med Starwood Capital för utveckling av Primus 1 på Lilla Essingen. Det gemensamma bolaget ägs till 30 procent av Oscar Properties och till 70 procent av Starwood Capital. Fastigheten tillträddes den 21 mars.
 • 273 741 preferensaktier av serie B i Oscar Properties anmäldes för inlösen, motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om 136,9 miljoner kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Efter periodens slut såldes Norra Tornens dyraste lägenhet, Innovationen Penthouse, för 66 miljoner kronor.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För ytterligare information kontakta: Oscar Engelbert VD, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018, kl. 08:30.

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 250 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Filer