Oscar Properties delårsrapport januari – mars 2019

Under det första kvartalet 2019 såg vi en fortsatt utmanande bostadsmarknad som gradvis stabiliseras. Fler kunder tar steget och skriver på för en ny bostad och det finns en fortsatt efterfrågan på attraktiva bostäder, även om det vi främst säljer är färdigbyggt eller under produktion. Nu gäller det att vi får igång försäljningen på ritning så att vi kan påbörja nya byggen.

Det som försvårar mest för bostadsköparna är nya krav och en mer restriktiv kreditgivning. Vi kan samtidigt se att andrahandsmarknaden för nyligen uppförda bostadsrätter från Oscar Properties visar en stabil prisbild i nivå med priserna i de ekonomiska planerna. Vi har nu sålt slut alla bostäder i såväl Nybrogatan 19 som Bageriet och upprätthåller vår höga förförsäljning. I dagsläget är 82 procent av bostäder i produktion sålda på bindande avtal.

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

KVARTALET JANUARI-MARS 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 421,9 mkr (400,1).

• Rörelseresultatet uppgick till –46,2 mkr (–56,3).

• Periodens resultat uppgick till –77,3 mkr (–84,9).

• Resultat per stamaktie uppgick till –3,10 kronor (–3,23).

• Likvida medel uppgick till 56,3 mkr (404,6).

• Antalet sålda bostäder uppgick till 20 (12).

• Antalet bokade bostäder uppgick till 3 (0).

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).

• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 195 (1 114).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Ola Nilsson utsågs till interim CFO för Oscar Properties och medlem i koncernledningen efter Navid Rostam som slutade på egen begäran.

• Krister Karjalainen, marknads- och kommunikationschef på Oscar Properties tog plats i koncernledningen.

• Oscar Properties presenterade en plan för att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur, bland annat med förslag till obligationsinnehavare att förlänga bolagets utestående obligationslån med ursprungsförfall i september 2019 till september 2021. Oscar Properties avser att erbjuda obligationsinnehavare att frivilligt konvertera obligationer till stamaktier av serie B, samt har förbundit sig att inte lämna aktieutdelning före obligationslånets förfall i september 2021 eller till dess obligationslånet har återbetalats.

Bolaget ser även över möjligheterna för en framtida utbytesprocess varigenom innehavare av preferensaktier ges möjlighet att växla till stamaktieslag i bolaget. Inställda utdelningar till preferensaktier förväntas resultera i en årlig positiv likviditetseffekt om cirka 49 miljoner kronor.

• Flera åtgärder vidtogs i syfte att ytterligare anpassa projektportföljen till rådande marknadsläge. Oscar Properties beslutade att återlämna markanvisningen för projektet Cubrick i Sundbyberg, samt att inte fullfölja förvärvet av en av de byggrätter som ingick i området Nacka Strand, No7. Bolaget beslutade även att återlämna markanvisningen för projektet Umbra på Värmdö.

• Oscar Properties och N&S Industrifastigheter avslutade aktieöverlåtelseavtalet som rör byggrätt för bostäder avseende fastigheterna Veddesta 1:21, 2:29 och 2:55 i Södra Veddesta. Istället tecknades ett separat optionsavtal mellan parterna enligt vilket N&S driver det fortsatta detaljplanearbetet och utvecklar fastigheterna men Oscar Properties har villkorad rätt att förvärva samtliga aktier i bolaget.

• Oscar Properties och Ungarco Förvaltnings AB, SaRot Investment och Dalbgrob AB tecknat ett tillägg till tidigare avtal gällande projekt Kraus i Solna, innebärande att ingen tilläggsköpeskilling skall utgå och att parterna delar på den framtida projektvinsten i projektet. Vinstdelningen effektueras genom att Oscar Properties i anslutning till undertecknandet av tilläggsavtalet överlåter 50% av aktierna i bolaget till Ungarco Förvaltnings AB, SaRot Investment och Dalbgrob AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Oscar Properties beslutade att avveckla byggentreprenadverksamheten i det helägda dotterbolaget Allegro. Avvecklingen av Allegro beräknas minska bolagets kostnader med cirka 38 miljoner kronor på årsbasis.

• Oscar Properties presenterade Norrterna – koncernens nya bolag som ska utveckla och bygga kvalitetsbostäder på expansiva orter runt om i Sverige till priser som konkurrerar med nybyggda hyresrätter. Vd för bolaget är Jonas Hermansen. Bolagets första projekt är att utveckla bostäder i projekten Skogsbacken och Skogsgläntan i Gullberna Park i Karlskrona, sammanlagt 17 000 kvm BTA i samarbete med Samhällsbyggnadsbolaget. Byggstart i slutet av 2019.

• På årsstämman den 2 maj 2019 valdes ny styrelse i enlighet med valberedningens förslag. Peter Norman valdes till ny styrelseordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Oscar Engelbert och nyval förrättades av Therese Agerberth, Stefan De Geer och Ulf Nilsson.

• Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas till aktieägarna, vare sig avseende stamaktier eller preferensaktier serie B. Vidare beslutades att inlösen av preferensaktier serie B inte ska kunna ske.

• Oscar Properties erhöll godkännande om att ändra villkoren för bolagets utestående obligationslån, bland annat innebärande en villkorad förlängning av obligationens slutliga förfallodatum med två år, till den 3 september 2021.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se 

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019, kl. 08:30.

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer