Oscar Properties delårsrapport januari-mars 2020

Under det första kvartalet har Oscar Properties fokuserat på att driva projekt under pågående produktion med Helix, Norra Tornen, i spetsen. Projektet Unité i Norra Djurgårdsstaden är upptagen igen och vi räknar med att produktionsstart sker under andra kvartalet och att fastigheterna ska vara färdigställda under hösten 2020. Vi har varit snabba på att ändra och anpassa vår affär efter de nya förutsättningarna och bolaget har ett duktigt och lojalt team som arbetar hårt och flexibelt.

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI-MARS 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 108,3 mkr (443,4).

• Rörelseresultatet uppgick till -22,3 mkr (–34,6).

• Periodens resultat uppgick till –33,7 mkr (–66,0).

• Resultat per stamaktie uppgick till –0,18 kronor (–3,10).

• Likvida medel uppgick till 36,5 mkr (70,7).

• Antalet sålda bostäder uppgick till 1 (20).

• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 184 (580).

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

•Oscar Properties har den 18 mars 2020 ingått avtal om försäljning av tre tomter på Dalarö till en extern köpare för en överenskommen köpeskilling om 5 MSEK, samt för en tilläggsköpeskilling om ytterligare 16 MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

•Oscar Properties beslutar om att ändra redovisningsprinciper avseende konsolidering av bostadsrättsföreningar, innebärande att bostadsrättsföreningar kommer att konsolideras i Oscar Properties räkenskaper från och med den 1 januari 2020 och att omräkningstal kommer att publiceras.

•Oscar Properties meddelar att Finansinspektionen beslutat att skriva av ärendet om hur Oscar Properties har redovisat fastighetsutveckling genom bostadsrättsföreningar.

•Oscar Properties beslutar att reservera för upparbetade kostnader i projekt Gasklockan om 182 mkr, samt nedskrivningar om 125 mkr avseende projektportföljen, vilket görs i årsredovisningen för 2019.

•Oscar Properties erhåller besked från Länsstyrelsen att inga kvarstående hinder finns avseende bygglovet i Planiafastigheten och att bygglovet därmed vinner laga kraft.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För frågor vänligen kontakta:  Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ), Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 23.00 CET.

Filer