Oscar Properties delårsrapport januari-september 2014

KVARTALET JULI–SEPTEMBER 2014
• Nettoomsättningen uppgick till 117,0 mkr (69,8)
• Rörelseresultatet uppgick till 27,4 mkr (31,9)
• Resultat efter skatt uppgick till 31,1 mkr (32,8)
• Resultat per stamaktie1) uppgick till 0,95 kr (1,21)
• Antalet sålda bostäder uppgick till 44 (42)
• Produktionsstarter under kvartalet 170 (–)

PERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2014
• Nettoomsättningen uppgick till 337,8 MSEK (175,6)
• Rörelseresultatet uppgick till 76,8 MSEK (54,1)
• Resultat efter skatt uppgick till 75,0 MSEK (53,6)
• Resultat per stamaktie uppgick till 2,26 SEK (1,77)
• Antalet sålda bostäder uppgick till 204 (123)
• Produktionsstarter under perioden 267 (78)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET
• Intresset för Oscar Properties projekt är fortsatt stort
och antalet sålda bostäder uppgick till 44 (42) under
kvartalet. I första etappen av projekt HG7 i Hammarby
Sjöstad är totalt 77 av 78 bostäder sålda med
första inflyttningar under juni 2014. Försäljning av
etapp 2 går starkt framåt där totalt 60 av 97 bostäder
sålts med inflyttning under 2015. Försäljningen
har även startat för Chokladfabriken på Kungsholmen
där totalt 58 av 85 bostäder är sålda med första
inflyttning första kvartalet 2015. I projektet i Tyresö
har 45 av 114 lägenheter sålts.
• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick
under kvartalet till 376 (277).
• Oscar Properties förvärvade samtliga andelar i
Oscar Properties Gasklockor AB som har markanvisningen
för projektet Gasklockan från sitt intresseföretag
Oscar Properties AB. Köpeskillingen för de 50
procent koncernen inte tidigare ägde via intresseföretaget
uppgick till 45 mkr, varav 25 mkr kommer att
erläggas då detaljplanen vinner laga kraft.
• Detaljplanen för Oscar Properties projekt Stettin 7
vann i augusti laga kraft. Fastigheten tillträddes i
mitten av september och byggnationen av 170 nya
bostäder på Gärdet i Stockholm har påbörjas under
kvartalet.
• Oscar Properties Holding AB (publ) emitterade i
augusti ett icke säkerställt femårigt obligationslån om
350 mkr inom ett rambelopp om 500 mkr. Obligationslånet
noterades på Nasdaq OMX Stockholm
den 1 oktober 2014.
• Till ny tillförordnad CFO i Oscar Properties har Jan
Egenäs utsetts, tidigare CFO på bland annat Swedavia.
Nuvarande CFO Anders von Schéele har valt
att lämna sin befattning efter nära fem händelserika
år i bolaget. De två kommer att arbeta parallellt under
fjärde kvartalet fram till årsskiftet då Jan Egenäs tillträder.
Rekrytering av en permanent CFO pågår.

Filer