Oscar Properties delårsrapport januari – september 2018

”Vi lägger ett händelserikt kvartal till handlingarna. Några av de viktigaste aktiviteterna har varit att inflyttningen startade i Norra Tornen och 79&Park, två nya landmärken med en unik arkitektur som har präglat vårt arbete under många år och som har förändrat bilden av vad som är möjligt att bygga i Stockholm.”

”Bostadsmarknaden har nu tolv tuffa månader bakom sig med en lägre försäljningstakt genomgående för alla bostadssegment vilket har haft en stor påverkan på vårt resultat även för det tredje kvartalet. För koncernen gör vi ett negativt rörelseresultat för kvartalet om -103,4 mkr (96,4). Utöver förändrade förutsättningar på marknaden beror resultatet även till stor del på att vi tagit kostnaden för rabatten på alla de bostäder som ingår i vår pågående säljkampanj, inom kampanjen har vi bland annat justerat ner priserna med tio procent på bostäder som levereras under 2018. Vi har också reviderat våra kostnadsprognoser i Nybrogatan 19 och Bageriet för att säkerställa att de blir klara i tid, två konverteringsprojekt som har varit mycket utmanande.”

Utdrag ur Vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 649,5 mkr (2 229,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till –116,4 mkr (644,1).
 • Periodens resultat uppgick till –199,7 mkr (502,8).
 • Resultat per stamaktie uppgick till –7,90 kronor (16,93).
 • Likvida medel uppgick till 281,3 mkr (214,2).
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 49 (164).
 • Antalet bokade bostäder uppgick till 30 (8).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 46 (138).
 • Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 963 (1 116).

KVARTALET JULI-SEPTEMBER 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 489,9 mkr (615,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till –103,4 mkr (96,4).
 • Periodens resultat uppgick till –130,0 mkr (67,0).
 • Resultat per stamaktie uppgick till –4,94 kronor (2,11).
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 15 (22).
 • Antalet bokade bostäder uppgick till 4 (7).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Koncernen redovisar ett negativt resultat för perioden. Detta beror på en kombination av reserveringar för den prissänkning av färdigställda lägenheter som gjordes under september, ökade produktionskostnader i några projekt samt en låg försäljningstakt. Se vidare på sid 15.
 • I juli vann detaljplanen för fastigheten Primus 1 laga kraft. Oscar Properties gick därmed vidare med planeringen av de cirka 450 unika, designade och tidlösa bostäder som ska byggas på platsen.
 • Avtal tecknades om en lånefacilitet uppgående till 260 mkr.
 • Oscar Properties lanserade ett nytt e-handelssystem för lägenheter som digitaliserar hela säljprocessen. Kunden kan se lägenhetens utförande och design, skriva alla nödvändiga kontrakt och genomföra betalningen online.
 • Inger Olsson rekryterades som ny projektutvecklingschef på Oscar Properties och tog även plats i koncernledningen.
 • Oscar Properties sålde fastigheterna Annedal 23:33 och Grönland 18 för ett underliggande värde om ca 98 mkr med positiv resultateffekt.
 • Oscar Properties beslutade om en kvittningsemission av 180 000 preferensaktier till Skandrenting AB för 187,50 kronor per preferensaktie som reglering av del av en skuld.
 • Sammanslagning av verksamheterna i Oscar Properties Bygg AB och Allegro Projekt AB slutfördes.
 • Köparen av Oscar Properties byggrätt för Biografen Penthouses kommer ej att kunna fullfölja köpet.
 • Inflyttning startade i 79&Park i Stockholm. Hela fastigheten beräknas stå klar i fjärde kvartalet 2018.
 • Oscar Properties World lanserades, en digital plattform med egna produkter och tjänster för framtidens boende.
 • Årsstämman beslutade om utdelning: 20 kronor per preferensaktie, 50 kronor per preferensaktie av serie B samt fondemission med utgivning av 571 269 preferensaktier. Ägare av stamaktier tilldelas en preferensaktie för varje 50 stamaktier.
 • Norra Tornens dyraste lägenhet, Innovationen Penthouse, såldes för 66 miljoner kronor.
 • 273 741 preferensaktier av serie B i Oscar Properties anmäldes för inlösen under perioden 1-31 mars, motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om 136,9 mkr plus upplupen del av utdelningen på aktierna samt därtill eventuellt innestående belopp.
 • Oscar Properties bildade ett joint venture med Starwood Capital för utveckling av Primus 1 på Lilla Essingen, ägt till 30 procent av Oscar Properties och till 70 procent av Starwood Capital. Fastigheten tillträddes den 21 mars.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Ulrika Stålberg utsågs till ny försäljningschef efter Malin Gangnor som har valt att lämna företaget. Karin Handin har utsetts till Head of People and Culture, en nyinrättad roll. Båda två har tagit plats i koncernledningen.
 • Oscar Properties köpte Biografen Penthouses, en del av fastigheten Stockholm Ruddammen 29, av Axxonen Properties ABs konkursbo för en miljon kronor. Oscar Properties räknar med ett positivt resultat för projektet.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 835 bostäder, varav 963 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 oktober, 2018 kl.08.45 CET.

Filer