Oscar Properties delårsrapport januari-september 2020

Under det tredje kvartalet har Oscar Properties arbetat intensivt med Norra Tornen-projektet Helix för att möjliggöra att inflyttningar ska kunna ske enligt plan och med rätt kvalitet. Projektet är, tillsammans med systertornet Innovationen, ett av Stockholms mest framtonande bostadsprojekt. Den första etappen av inflyttningar som skedde under juli och augusti gick klart över förväntan. Bolaget […]

Under det tredje kvartalet har Oscar Properties arbetat intensivt med Norra Tornen-projektet Helix för att möjliggöra att inflyttningar ska kunna ske enligt plan och med rätt kvalitet. Projektet är, tillsammans med systertornet Innovationen, ett av Stockholms mest framtonande bostadsprojekt. Den första etappen av inflyttningar som skedde under juli och augusti gick klart över förväntan. Bolaget räknar med ett positivt kassaflöde från det projektet från december 2020 fram till dess att allt är slutsålt.

Under det tredje kvartalet påbörjade BRF Unite i Norra Djurgårdsstaden produktionen och där räknar vi med att de första inflyttningarna påbörjas under december månad för att sedan slutföras i juni 2021. Fokus är att säkerställa att projektet levererar enligt plan, vilket kommer att innebära att vi kan generera ett positivt kassaflöde från projektet över tid.

I kvartalet har vi arbetat intensivt med Nackahusen Holding tillsammans med SBB och Genova. Det underliggande fastighetsvärdet vid förvärvet uppgick till 560 msek och under 2019 avyttrade vi delar av beståndet för 240 msek, vilket resulterade i ett överskott om cirka 100 msek. Under det andra kvartalet i år avyttrade vi de två kvarvarande byggnaderna för 32,5 msek och avtalade även om en försäljning av byggrätter inom samma område för 16 000 kr/kvm villkorat av detaljplan. Sammantaget möjliggjorde dessa transaktioner att vi kunde avyttra resterande byggrätter för 360 msek. En tilläggsköpeskilling kan även tillkomma om max 240 msek, vilket motsvarar strax under 50 procent av den bedömda projektvinsten. I och med denna lösning får vi genom våra kapitalstarka partners möjlighet att fortsätta utveckla projektet på ett utomordentligt bra sätt.

Vi har under en längre period diskuterat hur bolaget ska säkerställa sin framtida verksamhet, där fokus genomgående har varit att säkerställa kassaflöde kombinerat med utvecklingspotential. 

Vi har länge haft ögonen på Valerum och några andra fastigheter inom SBB:s bestånd och efter tredje kvartalets utgång skrev vi ett köpeavtal om att förvärva en portfölj med 37 fastigheter, belägna i framförallt södra Sverige. När affären väl är slutförd kommer denna portfölj kunna ge oss hyresintäkter om 127 msek, med ett driftnetto motsvarande 82 msek.

Genom förvärvet av denna väldiversifierade förvaltningsportfölj så kommer vi att kunna säkerställa ett stabilt kassaflöde som ger oss möjlighet att fortsätta Oscar Properties framgångsrika projektutveckling, och även i framtiden skapa många intressanta projekt till priser som fler har råd med, samtidigt som vi erbjuder hög kvalitet, hållbart, och med en genomtänkt och innovativ design som ofta överraskar.   

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 143,2 mkr (785,7).

• Rörelseresultatet uppgick till -34,1 mkr (102,3).

• Periodens resultat uppgick till -57,2 mkr (23,7).

• Resultat per stamaktie uppgick till -0,30 kronor (0,83).

• Likvida medel uppgick till 32,9 mkr (70,8).

PERIODEN JULI-SEPTEMBER 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 7,7 mkr (30,0).

• Rörelseresultatet uppgick till -29,8 mkr (153,5).

• Periodens resultat uppgick till -24,9 mkr (133,0).

• Resultat per stamaktie uppgick till -0,13 kronor (4,66).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Oscar Properties avyttrar fastigheterna i Nacka Strand till ett av Genova Property Group AB och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samägt bolag. I transaktionen ingår fastigheterna Nacka Sicklaön 13:24, 13:139 och 362:1 samt del av Sicklaön 13:78, 13:135 och 13:87. Köpeskillingen uppgår till 1 krona. Köparen övertarpå tillträdesdagen ansvaret för utestående obligationer utgivna av Nackahusen Holding. Utöver detta tillkommer baserad på projektens vinster vid färdigställandet. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 240 mkr. Vidare så har i samband med transaktionen ingått avtal med ytterligare part avseende avyttring av byggrätter om 8 500 kvm BTA samt kvarvarande kommersiella byggnader på fastigheten Nacka Sicklaön 13:135 och 13:87.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Oscar Properties förvärvar fastigheter för 1,4 miljarder kronor från SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, föreslår företrädesemission om 326 mkr och utbyteserbjudande till preferensaktieägarna och ger framtidsinriktad information.

• Oscar Properties kallar till extra bolagsstämma den 16 november 2020 för beslut om återköp av preferens och preferensaktier av serie B genom utbyteserbjudande, samt beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägare, samt beslut om fondemission

• Oscar Properties dotterbolag Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)) emitterar företagsobligation om 710 mkr, med en löptid om 2,5 år med en rörlig ränta om Stibor 3 månader plus 4 procent. Emissionen genomförs den 30 oktober 2020.

• Oscar Properties vinner det prestigefyllda priset International High Rise Award för världens mest innovativa höghus. Norra tornen, ritat av Office of Metropolitan Architecture, står som vinnare.

• Oscar Properties erhåller godkännande att ändra villkoren för sitt utestående obligationslån ISIN SE0005936390. Obligationslånet förlängs två år, från den 3 september 2021 till den 3 september 2023, kupongräntan sänks från och med den 3 december 2020 till Stibor 3 månader plus 5,5 procent. Återlösenpriset för obligationerna ändras till 102 procent av det nominella beloppet till och med den 3 september 2021 med efterföljande årsvis höjning om procent, till maximalt 106 procent det sista förlängningsåret, som upphör den 3 september 2023.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För frågor vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),

Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 23.45 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer