Oscar Properties delårsrapport, januari – september 2015

”Försäljningen av bostäder under tredje kvartalet överträffade våra högt ställda förväntningar. Mycket av det som vi har arbetat för i många år har nu börjat falla på plats. Vi hade fem projekt ute till försäljning varav tre helägda och intresset från bostadsköparna var överväldigande.”

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

 

KVARTALET JULI–SEPTEMBER 2015

• Rörelsens intäkter uppgick till 132,7 mkr (123,0)

• Rörelseresultatet uppgick till 106,5 mkr (27,4), varav 75,0 mkr (-) avser orealiserad värdeförändring

• Resultatet efter skatt uppgick till 92,2 mkr (31,1)

• Resultatet per stamaktie uppgick till 3,07 kr (0,95)

• Antalet sålda bostäder uppgick till 154 (44)

• Antalet bokade bostäder uppgick till 85 (1)

• Antalet produktionsstarter uppgick till 195 (170)

 

PERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2015

• Rörelsens intäkter uppgick till 409,2 mkr (357,3)

• Rörelseresultatet uppgick till 148,4 mkr (76,8), varav 81,0 mkr (-) avser orealiserad värdeförändring

• Resultatet efter skatt uppgick till 125,0 mkr (75,0)

• Resultatet per stamaktie uppgick till 3,81 kr (2,26)

• Antalet sålda bostäder uppgick till 241 (204)

• Antalet bokade bostäder uppgick till 193 (-)

• Antalet produktionsstarter uppgick till 195 (267)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Koncernens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 106,5 mkr (27,4) och är huvudsakligen hänförligt till resultat från helägda projekt 30,5 mkr (–) samt en orealiserad värdeförändring för förvaltningsfastigheter om 75,0 mkr (–).

• Under kvartalet har intresset för Oscar Properties projekt varit fortsatt stort. Antalet sålda bostäder uppgick till 154 (44) och antalet bokade bostäder uppgick till 85 (1).

• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick under perioden till 662 (376).

• Under kvartalet tillträdde Bolaget fastigheten Uppfinnaren 1 till ett underliggande fastighetsvärde om 650 mkr.

• Under augusti 2015 avtalade Oscar Properties om förvärv av fastigheten Stora Mans 1 till ett underliggande fastighetsvärde om 200 mkr. Bolaget tillträdde fastigheten 1 oktober 2015.

• Oscar Properties tecknade bokningsförbindelse för de första 101 lägenheterna i projektet Norra Tornen under kvartalet. Därmed uppnådde Bolaget sitt interna villkor för att gå vidare med projektet.

• På extra bolagsstämman den 30 september 2015 invaldes Ann Grevelius som ny styrelseledamot, och Jeanette Bonnier avgick ur styrelsen på egen begäran.

Efter periodens slut har bolagets CFO Ingvor Sundbom sagt upp sig för att gå till motsvarande befattning på Hufvudstaden.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, +46 (0) 705 68 00 01, oscar@oscarproperties.se

Ingvor Sundbom, CFO, +46 (0) 70 788 66 50, ingvor@oscarproperties.se

 

Om Oscar Properties
Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid utgången av andra kvartalet till drygt 2 700 bostäder, cirka 660 bostäder var under pågående produktion.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2015, kl. 8:30. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer