Oscar Properties offentliggör årsredovisning med ändrad redovisning av resultat från helägda projekt

Idag offentliggör Oscar Properties Holding AB (publ) sin årsredovisning för 2015, med ändrad redovisning av resultat från helägda projekt.

Redovisningen av resultat av helägda projekt har ändrats i årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén. 2015 var första året som Oscar Properties började vinstavräkna resultat från helägda projekt. Förändringen i verksamheten innebär att resultatet från helägda projekt i resultaträkningen inte ska nettoredovisas på samma sätt som görs med resultat från andelar i intresseföretag/joint ventures utan bruttoredovisas i posterna ”Försäljning av varor och tjänster” samt ”Produktionskostnader”.

Effekten, jämfört med bokslutskommunikén, blir att rörelsens intäkter ökar med ca 604 mkr och rörelsens kostnader med ca 510 mkr och ersätter nettoposten ”Resultat från helägda projekt”. Det totala resultatet för året förändras ej. Bolaget bedömer att den nya redovisningsdispositionen bättre beskriver den verksamhet som bedrivs. Denna redovisningsprincip utgör även god redovisningssed och följer branschpraxis.

Hela årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com.

Som tidigare kommunicerat kommer delårsrapporten för perioden januari-mars 2016 att offentliggöras tidigare än vad som ursprungligen aviserats. Rapporten kommer att publiceras den 20 april 2016.


För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties
Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 december 2015 till 2 360 bostäder varav 843 bostäder var under pågående produktion.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2016, kl. 11.00.

Filer