Oscar Properties redovisar ett negativt resultat och tidigarelägger publicering av bokslutskommuniké januari – december 2018

Oscar Properties redovisar i bokslutet för 2018 fördyringar för att få bostäder leveransklara i tid samt nedskrivningar av värdet på byggrätter till följd av ändrade marknadsförutsättningar. Liksom föregående kvartal påverkas resultatet i fjärde kvartalet även av prissänkningar och en fortsatt låg försäljningstakt. Som en följd av dessa poster är periodens resultat för fjärde kvartalet och helåret 2018 väsentligt lägre än vad som kan anses ha förväntats. Då bokslutskommunikén och bakomliggande analyser nu är färdigställda har styrelsen beslutat att härmed publicera bokslutskommunikén för 2018 i sin helhet, före den tidigare aviserade tidpunkten.  

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 1 906,1 mkr (2 788,3).

• Rörelseresultatet uppgick till –371,9 mkr (532,1).

• Periodens resultat uppgick till –492,5 mkr (350,5).

• Resultat per stamaktie uppgick till –18,54 kronor (11,28).

• Likvida medel uppgick till 101,7 mkr (479,9).

• Antalet sålda bostäder uppgick till 79 (180).

• Antalet bokade bostäder uppgick till 36 (1).

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 46 (138).

• Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 195 (1 114).

KVARTALET OKTOBER-DECEMBER 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 256,6 mkr (559,3).

• Rörelseresultatet uppgick till –255,5 mkr (–112,0).

• Periodens resultat uppgick till –292,8 mkr (–152,3).

• Resultat per stamaktie uppgick till –10,64 kronor (–5,59).

• Antalet sålda bostäder uppgick till 28 (16).

• Antalet bokade bostäder uppgick till 6 (1).

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (2).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2018

• Koncernen redovisade ett negativt resultat för fjärde kvartalet. Orsakerna till detta var en kombination av reserveringar för beslutad prissänkning av färdigställda lägenheter, ökade produktionskostnader i några projekt, nedskrivningar samt en låg försäljningstakt. Se vidare sidan 15 i rapporten.

• Staffan Persson avgick på egen begäran som ledamot i styrelsen för Oscar Properties AB (publ).

• Oscar Properties genomförde ett besparingsprogram med målet att minska de årliga kostnaderna med 30 miljoner kronor.

• Oscar Properties och Convendum tecknade ett samarbetsavtal kring ett nytt koncept för företagsbostäder, där företag ska kunna långtidshyra bostäder till sina anställda.

• Oscar Properties tecknade ett avtal med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) gällande ett samarbete kring nyproduktion av bostäder i Karlskrona. Samhällsbyggnadsbolaget står för marken, Oscar Properties projektleder och står för försäljning av bostäderna.

• Byggföretaget Allegro började genomföra projekt för beställare utanför Oscar Properties.

• Navid Rostam utsågs till CFO på Oscar Properties. Den tidigare ekonomichefen Lars Neret lämnade koncernledningen i samband med detta.

• Oscar Properties förvärvade Biografen Penthouses av Axxonen Properties ABs konkursbo för en miljon kronor. Oscar Properties räknar med ett positivt resultat för projektet.

• Ulrika Stålberg utsågs till ny försäljningschef efter Malin Gangnor som valde att lämna företaget. Karin Handin utsågs till Head of People and Culture, en nyinrättad roll. Dessa befattningar ingår i koncernledningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Navid Rostam slutade på egen begäran som CFO på Oscar Properties. Ola Nilsson utsågs till interim CFO.

• Oscar Properties beslutade att återlämna markanvisningen för projektet Cubrick i Sundbyberg, samt att inte fullfölja förvärvet av en av de byggrätter som ingick i området Nacka Strand, No7. Åtgärderna vidtogs i syfte att ytterligare anpassa projektportföljen till rådande marknadsläge.

ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2018

• 273 741 preferensaktier av serie B i Oscar Properties anmäldes för inlösen under perioden 1-31 mars, motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om 136,9 mkr plus upplupen del av utdelningen på aktierna samt därtill eventuellt innestående belopp.

• Oscar Properties bildade ett joint venture med Starwood Capital för utveckling av Primus 1 på Lilla Essingen. Det gemensamma bolaget ägs till 30 procent av Oscar Properties och till 70 procent av Starwood Capital. Fastigheten tillträddes den 21 mars.

• Oscar Properties avyttrade fastigheterna Annedal 23:33 och Grönland 18 med ett underliggande värde om ca 98 mkr positiv resultateffekt.

• Oscar Properties beslutade om en kvittningsemission av 180 000 preferensaktier till Skandrenting AB för 187,50 kronor per preferensaktie som reglering av del av en skuld.

• Sammanslagning av verksamheterna i Oscar Properties Bygg AB och Allegro Projekt AB slutfördes.

• Köparen av Oscar Properties byggrätt för Biografen Penthouses kunde ej fullfölja köpet.

• Inflyttning startade i 79&Park i Stockholm. Fastigheten färdigställdes under sista kvartalet 2018.

• Oscar Properties World lanserades, en digital plattform med egna produkter och tjänster för framtidens boende.

• Årsstämman beslutade om utdelning: 20 kronor per preferensaktie, 50 kronor per preferensaktie av serie B samt fondemission med utgivning av 571 269 preferensaktier. Ägare av stamaktier tilldelades en preferensaktie för varje 50 stamaktier.

• Norra Tornens dyraste lägenhet, Innovationen Penthouse, såldes för 66 miljoner kronor.

• I juli vann detaljplanen för fastigheten Primus 1 laga kraft. Oscar Properties gick därmed vidare med planeringen av de cirka 450 unika, designade och tidlösa bostäder som ska byggas på platsen.

• Avtal tecknades om en lånefacilitet uppgående till 260 mkr.

• Oscar Properties lanserade ett nytt e-handelssystem för lägenheter som digitaliserar hela säljprocessen. Kunden kan se lägenhetens utförande och design, skriva alla nödvändiga kontrakt och genomföra betalningen online.

• Inger Olsson rekryterades som ny projektutvecklingschef på Oscar Properties och tog även plats i koncernledningen.

Den kompletta bokslutskommunikén finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För frågor vänligen kontakta:

Monica Nygren, Kommunikationsansvarig

070 620 68 68, monica.nygren@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl.18.00 CET.

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 705 bostäder, varav 195 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer