273 741 preferensaktier av serie B i Oscar Properties anmälda för inlösen, motsvarande en sammanlagd inlösenlikvid om ca 136,9 miljoner kronor

I enlighet med bestämmelserna i Oscar Properties Holding AB:s (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) bolagsordning hade innehavarna av preferensaktier av serie B möjlighet att under perioden 1–31 mars 2018 begära inlösen av sina aktier till en inlösenlikvid om 500 kronor per aktie.

Vid anmälningsperiodens slut har 273 741 preferensaktier av serie B anmälts för inlösen. Det motsvarar en sammanlagd inlösenlikvid om 136 870 500 kronor plus upplupen del av utdelningen på aktierna samt därtill eventuellt innestående belopp.

Förutsatt att de preferensaktier av serie B som har begärts inlösta kan lösas in, med hänsyn till de begränsningar som finns i Oscar Properties bolagsordning, kommer aktierna att lösas in med avstämningsdag den 29 juni 2018. Aktier som anmälts för inlösen kommer fortsatt vara apportreserverade till dess att styrelsen beslutar att godkänna inlösen av samtliga eller ett visst antal preferensaktier av serie B i enlighet med villkoren i bolagsordningen. I samband med att ett sådant beslut fattas kommer de preferensaktier av serie B som anmälts för inlösen att bokas om till inlösenaktier. Om inte samtliga preferensaktier av serie B som anmälts för inlösen kan lösas in med avstämningsdag den 29 juni 2018 ska eventuella återstående aktier som anmälts för inlösen lösas in så snart som möjligt därefter. Det kommer inte att förekomma någon organiserad handel i inlösenaktier.

För frågor, vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 079 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer