Ändring av antalet aktier och röster i Oscar Properties

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en emission av 50 000 preferensaktier av serie B. Bolaget har också genomfört av årsstämman beslutad fondemissionen med utgivning av 140 349 preferensaktier. Det totala antalet aktier i Bolaget har därigenom ökat med 190 349 aktier och det totala antalet röster i Bolaget har ökat med 19 034 och 9/10 röster.    

Per den 31 maj 2016 uppgår det totala antalet aktier i Oscar Properties till
29 860 332, varav 28 069 983 utgör stamaktier, 1 340 349 utgör preferensaktier och 450 000 utgör preferensaktier av serie B. Per samma datum uppgår antalet röster i Oscar Properties till 28 249 017,9, varav stamaktierna motsvarar 28 069 983 röster, preferensaktierna 134 034,9 röster och preferensaktierna av serie B 45 000 röster.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 mars 2016 till 2 370 bostäder varav 853 bostäder var under pågående produktion. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016, kl. 17.30.

Filer