Ändring av antalet aktier och röster i Oscar Properties

Oscar Properties Holding AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört två emissioner av preferensaktier av serie B. Emissionerna omfattade 314 000 respektive 86 000 preferensaktier av serie B. Det totala antalet aktier i bolaget har därigenom ökat med 400 000 aktier och det totala antalet röster i bolaget har ökat med 40 000 röster.  

Per den 29 april 2016 uppgår det totala antalet aktier i Oscar Properties till 29 669 983, varav 28 069 983 utgör stamaktier, 1 200 000 utgör preferensaktier och 400 000 utgör preferensaktier av serie B. Per samma datum uppgår antalet röster i Oscar Properties till 28 229 983, varav stamaktierna motsvarar 28 069 983 röster, preferensaktierna 120 000 röster och preferensaktierna av serie B 40 000 röster. 

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 december 2015 till 2 360 bostäder varav 843 bostäder var under pågående produktion. Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se. 

Filer