Ändring av antalet aktier och röster i Oscar Properties

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har genomfört av årsstämman beslutad fondemission med utgivning av 142 817 preferensaktier. Det totala antalet aktier i Bolaget har därför ökat med 142 817 aktier och det totala antalet röster i Bolaget har ökat med 14 281,7 röster samt att aktiekapitalet har ökat med 285 634 kronor. 

Per den 31 maj 2017 uppgår det totala antalet aktier i Oscar Properties till 30 496 662 aktier, varav 28 563 496 utgör stamaktier, 1 483 166 utgör preferensaktier och 450 000 utgör preferensaktier av serie B. Per samma datum uppgår antalet röster i Oscar Properties till 28 756 812,6, varav stamaktierna motsvarar 28 563 496 röster, preferensaktierna 148 316,6 röster och preferensaktierna av serie B 45 000 röster. Aktiekapitalet uppgår per samma datum till 60 993 324 kronor. 

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.30 den 31 maj 2017. 

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 040 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. Mer om Oscar Properties: www.oscarproperties.com

Filer