Ändring av antalet aktier och röster i Oscar Properties

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört inlösen av preferensaktier och samtidigt introducerat och erbjudit teckning av nya preferensaktier. Handeln i Bolagets nya preferensaktie på Nasdaq Stockholm inleddes den 15 maj 2015.

Bolaget har härutöver, i syfte att skapa ytterligare likviditet i den nya preferensaktien, även genomfört en fondemission genom vilken befintliga stamaktieägare erhållit en ny preferensaktie för varje innehav av 200 stamaktier. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget har därigenom ökat med 468 750 aktier och 46 875 röster.

Per den 29 maj 2015 uppgår det totala antalet aktier i Oscar Properties till 29 269 983, varav 28 069 983 aktier utgör stamaktier och 1 200 000 aktier utgör preferensaktier. Per samma datum uppgår antalet röster i Bolaget till 28 189 983, varav stamaktierna motsvarar 28 069 983 röster och preferensaktierna 120 000 röster.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid senaste årsskiftet till cirka 2 700 bostäder, varav 469 bostäder var under pågående produktion. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på Nasdaq Stockholm. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2015, kl. 8.30.

Filer