Ändring av antalet aktier och röster i Oscar Properties

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har genomfört inlösen av 273 327 preferensaktier av serie B. Det totala antalet aktier i Bolaget har därför minskat med 273 327 aktier och det totala antalet röster i Bolaget har minskat med 27 332,7 röster. Aktiekapitalet har minskat med 546 654 kronor.  

Per den 31 juli 2018 uppgår det totala antalet aktier i Oscar Properties till 30 932 532 aktier, varav 28 563 496 utgör stamaktier, 2 234 435 utgör preferensaktier och 134 601 utgör preferensaktier av serie B. Per samma datum uppgår antalet röster i Oscar Properties till 28 800 399,6, varav stamaktierna motsvarar 28 563 496 röster, preferensaktierna 223 443,5 röster och preferensaktierna av serie B 13 460,1 röster. Aktiekapitalet uppgår per samma dag till 61 865 064 kronor.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 31 juli 2018 kl. 17:30 CET.

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 143 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Filer