Ändring av antalet aktier och röster i Oscar Properties

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en emission av 493 513 stamaktier i samband med slutförandet av förvärvet av Allegro Projekt AB. Det totala antalet aktier i Bolaget har därför ökat med 493 513 aktier och det totala antalet röster i Bolaget har ökat med 493 513 röster.   

Per den 28 februari 2017 uppgår det totala antalet aktier i Oscar Properties till
30 353 845, varav 28 563 496 utgör stamaktier, 1 340 349 utgör preferensaktier och 450 000 utgör preferensaktier av serie B. Per samma datum uppgår antalet röster i Oscar Properties till 28 742 530,9, varav stamaktierna motsvarar 28 563 496 röster, preferensaktierna 134 034,9 röster och preferensaktierna av serie B 45 000 röster. Nyemissionen av stamaktier har medfört att aktiekapitalet har ökat med 987 026 kr från 59 720 664 kr till 60 707 690 kr. 

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, email: oscar@oscarproperties.se. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017, kl. 17:30.

Fakta Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 3 824 bostäder, varav 1 047 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, omvandling och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modernismen och det unika.

Filer