Årsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) kallas till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 10.00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 23 april 2014, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 23 april 2014. Anmälan kan ske via post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, via telefon 08‑510 607 70 eller via e-post till info@oscarproperties.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats, www.oscarproperties.se. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 23 april 2014, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordningen

 5. Val av justeringspersoner

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7. Verkställande direktörens anförande

 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

 9. Beslut i fråga om:

  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

  2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen,

  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.

 10. Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas av stämman.

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

 12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

 13. Val av revisor.

 14. Beslut om inrättande av valberedning.

 15. Stämmans avslutande

Ordförande vid stämman

Aktieägaren Oscar Properties Värdepapper AB som representerar 56,8 procent av aktierna och 58,1 procent av rösterna i bolaget föreslår att advokat Fredrik Palm, verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägarna lämnas i enlighet med bolagsordningen. Till stämmans förfogande stående medel, 219 499 699 kronor, ska således disponeras så att 24 kronor per preferensaktie, totalt 17 550 000 kronor, utbetalas till preferensaktieägarna. Återstående belopp, 201 949 699 kronor, ska överföras i ny räkning. Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske halvårsvis med 12 kronor per utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar föreslås måndagen den 5 maj 2014 samt onsdagen den 5 november 2014. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tre bankdagar efter respektive avstämningsdag, således torsdagen den 8 maj 2014 samt måndagen den 10 november 2014.

Styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 10-13)

Aktieägaren Oscar Properties Värdepapper AB som representerar 56,8 procent av aktierna och 58,1 procent av rösterna i bolaget föreslår följande:

Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas av stämman (punkt 10)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter, dvs. ingen förändring av antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 11)

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 450 000 kronor, varav 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kronor ska utgå till var och en av övriga ledamöter utom Oscar Engelbert. Till Oscar Engelbert ska inget arvode utgå.

Utöver ordinarie arvode ska ett engångsbelopp om 40 000 kronor utbetalas till var och en av ledamöterna, utom Oscar Engelbert, som ersättning för omfattande arbetsinsatser i samband med noteringen av bolagets stam- och preferensaktier på NASDAQ OMX First North Premier.

Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 12)

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av samtliga ledamöter, vilket innebär omval av Jakob Grinbaum, Jeanette Bonnier, Oscar Engelbert, Lennart Låftman och Johan Thorell till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Jakob Grinbaum föreslås omväljas som styrelsens ordförande för samma period.

Val av revisor (punkt 13)

Föreslås att, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir årsstämmans val, det avser att utse auktoriserade revisorn Ola Salemyr som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om inrättande av valberedning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att en valberedning inrättas, enligt följande principer.

Styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti 2014. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget.

Avsikten är att valberedningen inför nästkommande årsstämma ska föreslå principer för att utse valberedning.

Totalt antal aktier och röster i Oscar Properties

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Oscar Properties till 28 069 983 stamaktier och 731 250 preferensaktier och antalet röster i Oscar Properties uppgår till 28 143 108.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag

Handlingar m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens yttrande eller kopior därav samt fullständiga beslutsförslag jämte tillhörande handlingar avseende punkterna 9 – 14 kommer hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats, www.oscarproperties.se, senast från och med den 8 april 2014, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman

_____________________

Stockholm i mars 2014

Oscar Properties Holding AB (publ)

Styrelsen

Filer