Beslut vid årsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ)

Årsstämman i Oscar Properties Holding AB ägde rum den 28 april 2015 i Oscar Properties lokaler i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beslutade om vinstutdelning till aktieägare av befintliga preferensaktier om 12 kronor per preferensaktie, totalt 8 775 000 kronor. Dessa 12 kronor utgör dellikvid för dem som väljer att teckna de nya preferensaktierna i enlighet med tidigare kommunicerat erbjudande. Avstämningsdag för utdelningen är den 5 maj 2015 och utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 8 maj 2015.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Arvoden till styrelseledamöter och till revisorn

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor till var och en av övriga ledamöter utom verkställande direktören. Till verkställande direktören ska inget arvode utgå.

Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och utseende av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och om omval av samtliga ledamöter, vilket innebär omval av Jakob Grinbaum, Jeanette Bonnier, Oscar Engelbert, Lennart Låftman och Johan Thorell till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2016, samt nyval av Staffan Persson. Jakob Grinbaum omvaldes som styrelsens ordförande för samma period.

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning i enlighet med i kallelsen intaget förslag samt informera om att det är stämmans önskan att valberedningen ska agera i samtliga aktieägares intresse.

Införande av nytt slag av preferensaktier samt inlösen av befintliga preferensaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag att ändra bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt slag av preferensaktier (preferensaktier av serie B, vilka senare kommer att byta namn till preferensaktier), att bemyndiga styrelsen att emittera högst 1 059 651 preferensaktier av serie B, om utdelning på högst 2 000 000 preferensaktier av serie B om 20 kronor per preferensaktier, dvs. totalt 40 000 000 kronor i utdelning på de nya preferensaktierna av serie B. Avstämningsdagar för utdelning på de nya preferensaktierna av serie B ska vara den 5 augusti 2015, den 5 november 2015, den 5 februari 2016 samt den 4 maj 2016.

Årsstämman beslutade vidare om minskning av bolagets aktiekapital med 1 462 500 kronor genom inlösen av samtliga utestående befintliga preferensaktier i enlighet med inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning för återbetalning till innehavare av preferensaktier. Stämman beslutade vidare att därefter genomföra de följdändringar i bolagets bolags-ordning som föranleds av denna inlösen, i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag.

Fondemission

Årsstämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med 280 698 kronor genom överföring från fritt eget kapital, med utgivning av 140 349 nya preferensaktier av serie B riktade till innehavare av stamaktier genom fondemission i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag. Innehav av tvåhundra (200) stamaktier på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie av serie B och avstämningsdag för rätt att delta i fondemissionen ska vara den 19 maj 2015.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om emission av högst 800 000 preferensaktier av serie B med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens i kallelsen intagna förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, mobil: +46 (0) 705 68 00 01, e-post: oscar@oscarproperties.se

Ingvor Sundbom, CFO, mobil: +46 (0) 70 788 66 50, e-post: ingvor@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid senaste årsskiftet till cirka 2 700 bostäder, varav 469 bostäder var under pågående produktion.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer