Beslut vid årsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ)

Årsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ) ägde rum den 18 april 2018 i Norra Tornen showroom, Norra Stationsgatan 75, Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning lämnas enligt följande.

  • 20 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 29 663 320 kronor, att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie, med avstämningsdagar för utdelning 5 maj 2018, 5 augusti 2018, 5 november 2018 och 5 februari 2019.
  • 50 kronor per preferensaktie av serie B, motsvarande totalt 20 396 400 kronor, att betalas kvartalsvis med 12,50 kronor per aktie, med avstämningsdagar 5 maj 2018, 5 augusti 2018, 5 november 2018 och 5 februari 2019.
  • Utdelning till de preferensaktier och preferensaktier av serie B som kan komma att emitteras med stöd av de av årsstämman beslutade emissionsbemyndigandet och fondemissionen. Avstämningsdagar för utdelning beslutades vara 5 augusti 2018, 5 november 2018 och 5 februari 2019, för preferensaktier med 15 kronor per aktie att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie och för preferensaktier av serie B med 37,50 kronor per aktie att betalas kvartalsvis med 12,50 kronor per aktie. Baserat på att fondemissionen genomförs samt att bemyndigandet i dess helhet utnyttjas till att emittera preferensaktier och preferensaktier av serie B kommer utdelningen att uppgå till totalt 34 819 035 kronor. Oavsett aktieslag ska utdelning utgå från den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket eller den senare tidpunkt som kan anges i emissionsbeslutet (dvs. tidigast den 5 augusti 2018, av praktiska skäl).

Beslutet innebär att högst 84 878 755 kronor av de 1 107 940 289 kronor som stod till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning. Återstående 1 023 061 534 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Beslut om styrelse, styrelsearvoden, revisor och valberedning

Årsstämman beslutade även i enlighet med samtliga förslag från valberedningen, vilket innebär följande.

  • Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
  • Omval av styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Jakob Grinbaum, Ann Grevelius, Staffan Persson samt Johan Thorell för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Jakob Grinbaum valdes till styrelsens ordförande för samma period.
  • Styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, utom den verkställande direktören. Till den verkställande direktören ska inget arvode utgå.
  • Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
  • Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.
  • Till revisor valdes, intill slutet av nästa årsstämma, det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, med Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av: (1) stamaktier eller stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent, (2) högst 500 000 preferensaktier och/eller (3) högst 500 000 preferensaktier av serie B. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att anskaffa kapital, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Fondemission

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att genom en fondemission med utgivning 571 269 stycken nya preferensaktier öka bolagets aktiekapital med 1 142 538 kronor genom överföring från fritt eget kapital. Fondemissionen riktas till innehavare av stamaktier och innebär att innehav av femtio (50) stamaktier på avstämningsdagen den 18 maj 2018 berättigar till en (1) ny preferensaktie.

Bemyndigande till förvärv av egna aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier av sådant aktieslag som vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande är upptaget till handel på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv av aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Antalet aktier som får förvärvas uppgår till maximalt ett antal som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier i bolaget på Nasdaq Stockholm får ske endast inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Huvudsyftet med eventuella förvärv är att bolaget skall uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv enligt bemyndigandet.

Styrelsen bemyndigades att besluta om överlåtelse av aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelse av aktier i bolaget får ske för att användas för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt. Överlåtelse av aktier får ske på annat sätt än på Nasdaq Stockholm till ett bedömt marknadsvärde och får då även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Överlåtelse av aktier får även ske genom försäljning på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet om överlåtelse av egna aktier får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Kompletta förslag

De kompletta förslagen från valberedning och styrelse finns tillgängliga på Oscar Properties hemsida www.oscarproperties.com

För frågor, vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 079 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer