Beslut vid årsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ)

Årsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ) ägde rum den 2 maj 2019 i bolagets lokaler (showroom), Linnégatan 2 – 4, Stockholm. 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska utgå på stamaktier, preferensaktier eller preferensaktier av serie B.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Beslut om styrelse, styrelsearvoden, revisor och revisorsarvode

Vid årsstämman beslutades även, i enlighet med valberedningens förslag, följande:

  • Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
  • Omval av styrelseledamoten Oscar Engelbert samt nyval av Peter Norman, Therese Agerberth, Stefan De Geer och Ulf Nilsson. Peter Norman valdes till styrelsens ordförande.
  • Styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, utom den verkställande direktören. Till den verkställande direktören ska inget arvode utgå. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. 
  • Till revisor omvaldes det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.
  • Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fattade beslut om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Emissionsbemyndigande

Vid årsstämman beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av (1) nya stamaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst tio (10) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, och av (2) nya stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst tio (10) procent baserat på det totala antalet röster i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Kompletta förslag 

De kompletta förslagen från valberedningen och styrelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.oscarproperties.com

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer