Beslut vid årsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ)

Årsstämman i Oscar Properties Holding AB ägde rum den 20 april 2016 i Oscar Properties lokaler i Stockholm. 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015.

Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning lämnas enligt följande:

 1. 15 kronor per preferensaktie, totalt 18 mkr, att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie, med avstämningsdagar den 5 augusti 2016, 5 november 2016 och 5 februari 2017. (Därtill har föregående årsstämma beslutat om utdelning till preferensaktier med 5 kronor per aktie, motsvarande totalt 6 mkr, med avstämningsdag den 4 maj 2016.)
 2. Utdelning till de preferensaktier av serie B som emitterats före årsstämman och som beslutats emitteras med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 16 mars 2016 med 35 kronor per aktie, motsvarande högst totalt 17,5 mkr att betalas kvartalsvis med 8,75 kronor per aktie, med avstämningsdagar den 5 maj 2016, 5 augusti 2016, 5 november 2016 och 5 februari 2017 (dock tidigast den första avstämningsdag som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket eller den senare tidpunkt som angetts i emissionsbeslutet).
 3. Utdelning till preferensaktier och preferensaktier av serie B som kan komma att emitteras med stöd av det av årsstämman beslutade emissionsbemyndigandet och fondemissionen, med 15 kronor per preferensaktie samt 26,25 kronor per preferensaktie av serie B, med avstämningsdagar den 5 augusti 2016, 5 november 2016 och 5 februari 2017 (dock tidigast den första avstämningsdag som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket eller den senare tidpunkt som angetts i emissionsbeslutet).
 4. Utdelning på stamaktier med 0,30 kronor per aktie, motsvarande totalt 8,4 mkr.

Beslutet innebär att 66,7 mkr av de 480,4 mkr som stod till årsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning. Återstående 413,7 mkr balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Beslut om styrelse, styrelsearvoden, revisor och valberedning

Årsstämman beslutade även i enlighet med samtliga förslag från valberedningen, vilket innebär följande.

 • Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
 • Omval av styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Jakob Grinbaum, Ann Grevelius, Staffan Persson samt Johan Thorell för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Jakob Grinbaum omvaldes som styrelsens ordförande för samma period.
 • Styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna utom den verkställande direktören. Till den verkställande direktören ska inget arvode utgå.
 • Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.
 • Styrelsearvode ska få faktureras av styrelseledamöterna.
 • Årsstämman valde, intill slutet av nästa årsstämma, det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young som revisor, med Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor.
 • Årsstämman antog en ny instruktion för valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om nyemission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av: (1) stamaktier av serie B, teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärandes en ökning eller potentiell ökning av bolagets aktiekapital med högst tio (10) procent, (2) högst 500 000 preferensaktier, och/eller (3) högst 500 000 preferensaktier av serie B. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera fortsatt tillväxt i bolaget på andra sätt.

Fondemission

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att genom en fondemission med utgivning av 140 349 nya preferensaktier öka bolagets aktiekapital med 280 698 kronor genom överföring från fritt eget kapital.  Fondemissionen riktas till innehavare av stamaktier och innebär att innehav av tvåhundra (200) stamaktier på avstämningsdagen den 11 maj 2016 berättigar till en (1) ny preferensaktie.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

De kompletta förslagen från valberedning och styrelse finns tillgängliga på Oscar Properties hemsida www.oscarproperties.se 

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 december 2015 till 2 360 bostäder varav 843 bostäder var under pågående produktion. Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se. 

Filer