Beslut vid extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma har idag hållits i Oscar Properties Holding AB (publ). Följande beslut fattades i enlighet med valberedningens förslag:

att styrelsen framgent ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter;

att Ann Grevelius för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyvaldes till ordinarie styrelseledamot; samt

att nyvald styrelseledamot och avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2015, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Efter valet består styrelsen av Jakob Grinbaum, Oscar Engelbert, Johan Thorell, Lennart Loftman, Staffan Persson och Ann Grevelius. Jeanette Bonnier lämnar styrelsen på egen begäran.

”Jag vill rikta varmt tack till Jeanette Bonnier för hennes värdefulla insatser i Oscar Properties styrelse under en period av intensiv utveckling och kraftig tillväxt. Samtidigt hälsar jag Ann Grevelius välkommen som ledamot i styrelsen och ser fram emot samarbetet”, kommenterar Oscar Engelbert, verkställande direktör, styrelseledamot och huvudägare i Oscar Properties.

Advokat Fredrik Palm vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå var ordförande vid stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, vd, +46 (0) 705 68 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid utgången av andra kvartalet till cirka 2 700 bostäder, varav cirka 470 bostäder var under pågående produktion.

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Filer