Beslut vid extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

Extra bolagsstämma har idag hållits i Oscar Properties Holding AB (publ) i bolagets lokaler (showroom), Linnégatan 2 – 4, Stockholm. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman följande.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att ändra bolagets bolagsordning, innebärande att bolagsordningens tillåtna gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet ändras och att ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B2 införs, med s.k. likvidationspreferens. Beslutet innebär att delar av punkterna 4 (aktiekapital), 5 (aktier), 6 (vinstutdelning) och 8 (bolagets upplösning) i den nu registrerade bolagsordningen ändras enligt styrelsens förslag.

Emissionsbemyndigande

Vid stämman beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier samt teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende sådana aktier. Bemyndigandet omfattar samtliga bolagets aktieslag vid var tid antagen bolagsordning.

Kompletta förslag

De kompletta förslagen från styrelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.oscarproperties.com.

För frågor, vänligen kontakta:

Peter Norman, styrelseordförande, Oscar Properties Holding AB (publ), 072 720 22 04

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2019, kl. 11:45 (CEST)

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer