Beslut vid extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

Oscar Properties Holding AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma i bolagets lokaler, Linnégatan 2, Stockholm. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag för att möjliggöra det utbyteserbjudande som lämnats till innehavarna av preferensaktier samt styrelsens förslag till nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna samt beslut i samband därmed. Därutöver beslutade bolagsstämman om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier samt om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande ärenden som antogs i sin helhet av bolagsstämman genom ett beslut.

Ändringar av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier och minskning av aktiekapitalet

I syfte att minska aktiernas kvotvärde för att kunna genomföra de föreslagna riktade nyemissioner av stamaktier till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B som är en del av utbyteserbjudandet (se vidare nedan) samt den föreslagna företrädesemissionen till aktieägarna, beslutades att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier, minska bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital, om ny ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier och om en ytterligare ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet.

Återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie B genom förvärvserbjudande

Beslutades om återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie B genom förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B. Syftet med återköpet är att möjliggöra genomförandet av utbyteserbjudandet, varigenom preferensaktier och preferensaktier av serie B utbyts mot nyemitterade stamaktier i bolaget (”Utbyteserbjudandet”).

Återköpspriset per preferensaktie ska motsvara 25 kronor och återköpspriset per preferensaktie av serie B ska motsvara 120 kronor. Återköpet ska betalas genom revers om motsvarande belopp som återköpsbeloppet och som endast kan användas som betalning genom kvittning i de av bolagsstämman beslutade riktade nyemissioner av stamaktier till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B.

Återköpet förutsätter att preferensaktier respektive preferensaktier av serie B motsvarande minst 50 procent av samtliga utestående aktier av respektive aktieslag i bolaget anmäls för försäljning enligt förvärvserbjudandet och att innehavarna av dessa preferensaktier respektive preferensaktier av serie B tecknar sig för de aktier som de är berättigade till i de riktade nyemissioner enligt nedan. Återköpet kan således komma att återkallas. Styrelsen har dock rätt att frånfalla villkoret. Antalet stamaktier som kan emitteras som vederlag i Utbyteserbjudandet är begränsat till 211 698 694 stamaktier, vilket motsvarar 10 procent av totalt utestående antal stamaktier efter att Utbyteserbjudandet och företrädesemissionen är genomförda givet full anslutningsgrad i Utbyteserbjudandet och fullteckning av företrädesemissionen.

Riktade nyemissioner av stamaktier till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B
 

Beslutades om riktade nyemissioner av stamaktier till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B, innebärande att aktiekapitalet ökas med högst 2 116 986,94 kronor och högst 211 698 694 nya stamaktier ges ut. För varje nyemitterad stamaktie ska erläggas 0,19 kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra Utbyteserbjudandet. Styrelsen gör bedömningen att det ligger i bolagets intresse att bolagets kapitalstruktur ändras genom att preferensaktier och preferensaktier av serie B utbyts mot stamaktier på det sätt som Utbyteserbjudandet innebär.

Teckning av aktier ska ske på teckningslista under perioden från och med den 20 november 2020 till och med den 27 november 2020. Tilldelning av stamaktier baseras på aktietecknarens återköpsbelopp i återköpserbjudandet riktad till samtliga innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B.

De riktade nyemissionerna är villkorade av att återköp genomförs av preferensaktier respektive preferensaktier av serie B motsvarande minst 50 procent av samtliga utestående aktier av respektive aktieslag i bolaget anmäls för försäljning enligt förvärvserbjudande och att innehavarna av dessa preferensaktier respektive preferensaktier av serie B tecknar sig för de aktier som de är berättigade till i de riktade nyemissionerna. Nyemissionen kan således komma att återkallas. Styrelsen har dock rätt att frånfalla villkoret.

    

Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
 

Beslutades om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, innebärande att aktiekapitalet ökas med högst 17 147 594,25 kronor och högst 1 714 759 425 nya stamaktier ges ut. För varje nyemitterad stamaktie ska erläggas 0,19 kronor.

Samtliga stamaktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal stamaktier de äger och avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 27 november 2020. För varje stamaktie som innehas på avstämningsdagen kommer erhållas 9 teckningsrätter och varje teckningsrätt berättigar till teckning av 1 stamaktie. Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 30 november 2020 till och med den 14 december 2020.  

Nyemissionen är villkorad av att villkoren för återköp av preferensaktier och preferensaktier av serie B genom förvärvserbjudande och villkoren för riktade nyemissioner till preferensaktieägare och preferensaktieägare av serie B uppnås eller efterges av styrelsen.

Fondemission utan utgivning av nya aktier
 

För att undvika tillstånd för att verkställa den av bolagsstämman beslutade minskningen av bolagets aktiekapital beslutade bolagsstämman att öka bolagets aktiekapital genom fondemission om 266 901 414,39 kronor. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier och det belopp som ska ökas med ska tillföras från fritt eget kapital.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Beslutades om att lämna ett bemyndigade till styrelsen att besluta om emission, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av 1 nya stamaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst 10 procent baserat på det totala antalet röster i bolaget efter tidpunkten för genomförande av beslut om emissioner enligt ovan, och av 2 nya stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, innebärande en ökning eller potentiell ökning av antalet röster i bolaget med högst 1 procent baserat på det totala antalet röster i bolaget efter tidpunkten för genomförande av beslut om emissioner enligt ovan.

Utöver ovannämnda beslut beslutade bolagsstämman att anta följande separata beslut i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Beslutades om att lämna ett bemyndigade till styrelsen, att utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, att besluta om överlåtelse av samtliga egna preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats, till ett pris som motsvarar börskursen för preferensaktie i bolaget av det slag som överlåts.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Beslutades om att lämna ett bemyndigade till styrelsen, att utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, att besluta om återköp av stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B, till maximalt ett antal som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget, på (i) NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller (ii) i enlighet med ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B till ett pris som motsvarar börskursen för stamaktie eller preferensaktie i bolaget av det slag som återköps med eventuellt tillägg för marknadsmässig premie (återköpsbeloppet).

De kompletta förslagen från styrelsen samt styrelsens fullständiga emissionsvillkor finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.oscarproperties.com.

För frågor, vänligen kontakta:
 

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), +46 70 568 00 01,  oscar@oscarproperties.se.

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2020, kl. 10:30 (CET).

Om Oscar Properties
 

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer