Beslut vid extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Extra bolagsstämma har idag hållits i Oscar Properties Holding AB (publ).

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman:

  1. om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att införa ett nytt aktieslag, preferensaktier av serie B, samt
  2. att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av totalt högst 500 000 nya preferensaktier av serie B med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Advokat Fredrik Palm vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå var ordförande vid stämman.

För mer information samt bakgrund till styrelsens beslutsförslag, vänligen se bolagets pressmeddelande från den 12 februari 2016.


För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties
Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 december 2015 till 2 360 bostäder varav 843 bostäder var under pågående produktion.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2016, kl.11.30.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

Filer