Carnegie har sålt preferensaktier i Oscar Properties motsvarande ett belopp om cirka 25 mkr

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) har placerat 106 250 preferensaktier i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) till genomsnittskursen 235 kr per preferensaktie (”Placeringen”).

Placeringen har genomförts inom ramen för det placeringsavtal som ingåtts mellan Oscar Properties och Carnegie och som i korthet innebar att Carnegie åtagit sig att efter bästa förmåga och efter instruktion från Bolaget, vid ett eller flera tillfällen placera eller sälja preferensaktier motsvarande ett belopp om högst 25 mkr i Bolaget. För detta ändamål har preferensaktier lånats in från befintliga aktieägare. Den genomförda Placeringen innebär att detta åtagande från Carnegie upphört.

En extra bolagsstämma[1] i Oscar Properties kommer att hållas den 9 december 2013 med förslag till beslut som bland annat innebär att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Med stöd av detta bemyndigande avser styrelsen härefter besluta om en riktad emission av 106 250  preferensaktier till Carnegie.

Placeringen och sedermera beslutet om den riktade emission till Carnegie genomförs i syfte att stärka Bolagets kapitalbas och bibehålla den finansiella flexibiliteten genom att återbetala del av de nyupptagna kreditfaciliteterna utgörande del av finansieringen för förvärvet av del av fastigheten Vega 4[2].

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se
Finanschef Michael Moschewitz 0707-13 69 39, e-post michael@oscarproperties.se

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 08.15 den 8 november 2013.


Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion. www.oscarproperties.se Bolagets preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank.[1] Se separat pressmeddelande från den 7 november 2013 för fullständig kallelse.

[2] Se separat pressmeddelande från den 7 november 2013 för ytterligare information om förvärvet av del av Vega 4.

Filer