Erbjudandet att teckna nya preferensaktier i Oscar Properties kraftigt övertecknat – cirka 90% valde att återinvestera

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG

Den 30 mars 2015 offentliggjorde Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) avsikten att lösa in befintliga preferensaktier och samtidigt introducera och erbjuda teckning av nya preferensaktier uppgående till högst cirka 268 Mkr (”Erbjudandet”). Styrelsen i Bolaget har beslutat att utnyttja emissionsbemyndigandet från årsstämman 2015 för att genomföra Erbjudandet. Intresset för att teckna nya preferensaktier i Oscar Properties har varit stort och Erbjudandet övertecknades kraftigt. Handeln i Bolagets nya preferensaktie på Nasdaq Stockholm inleds den 15 maj 2015.

Erbjudandet och dess utfall i korthet

          Bolagets årsstämma den 28 april 2015 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och villkorat på visst sätt, att bland annat lösa in samtliga befintliga preferensaktier, att införa och bemyndiga styrelsen att emittera en ny serie preferensaktier samt om fondemission av sådana nya preferensaktier

          Styrelsen har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande att emittera de nya preferensaktierna för att genomföra Erbjudandet

          Det totala Erbjudandet omfattade högst 1 059 651 nya preferensaktier som ger en årlig utdelning om 20 kr per ny preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 5 kr

          Befintliga preferensaktieägare gavs genom Erbjudandet möjlighet att återinvestera inlösenlikvid (inklusive upplupen del av preferensaktieutdelning) och beslutad och förfallen preferensaktieutdelningen avseende de befintliga preferensaktierna (totalt 252,67 kr per befintlig preferensaktie) genom teckning av motsvarande antal nya preferensaktier

          Cirka 90 % av de befintliga preferensaktieägarna valde att återinvestera inlösenlikviden (inklusive upplupen del av preferensaktieutdelning) och beslutad och förfallen preferensaktieutdelningen avseende de befintliga preferensaktierna (totalt 252,67 kr per befintlig preferensaktie) i Bolagets nya preferensaktie

          Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 253 kr per ny preferensaktie, motsvarande en årlig direktavkastning om cirka 7,9 procent. För nya preferensaktier som tecknats genom återinvestering uppgick teckningskursen till 252,67 kr per ny preferensaktie

          Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 268 Mkr före emissionskostnader, varav cirka 175,5 Mkr kommer att användas till inlösen av befintliga preferensaktier

          Likviddag i Erbjudandet är den 6 maj 2015

          Sista handelsdag i befintlig preferensaktie kommer att vara den 7 maj 2015. Handeln i Bolagets nya preferensaktier på Nasdaq Stockholm inleds den 15 maj 2015 under kortnamnet ”OP PREF B”[1]

          I syfte att skapa ytterligare likviditet i den nya preferensaktien kommer Bolaget dessutom att genomföra en fondemission genom vilken befintliga stamaktieägare erhåller en ny preferensaktie för varje innehav av tvåhundra stamaktier, motsvarande ett totalt värde om cirka 35,5 Mkr baserat på teckningskursen i Erbjudandet

          Efter genomförd inlösen av befintliga preferensaktier, Erbjudandet och fondemissionen kommer antalet preferensaktier i Bolaget att uppgå till 1 200 000 motsvarande en total volym uppgående till cirka 305 Mkr

Swedbank är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare åt Bolaget i samband med Erbjudandet.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid senaste årsskiftet till cirka 2 700 bostäder, varav 467 bostäder var under pågående produktion. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.com.

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2015, kl. 08:30.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte avsett att utges, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa övriga jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties, Swedbank eller någon annan. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA. Oscar Properties Holding AB (publ) avser inte att registrera någon del av värdepapperna i Erbjudandet i USA eller genomföra ett erbjudande i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospektet med tillhörande tilläggsprospekt som har offentliggjorts av Oscar Properties och finns tillgängligt på Oscar Properties hemsida (www.oscarproperties.com).

Swedbank företräder Oscar Properties och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Oscar Properties för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klient eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat det vid var tid gällande direktivet 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i denna medlemsstat på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien avseende värdepapperna. Detta pressmeddelande sprids och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Regeln”) och (iii) vissa institutioner (”high net worth entities”), och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iii) ovan benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att omfatta Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Oscar Properties aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Oscar Properties anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, prospektet och tilläggsprospektet och den information som har införlivats genom hänvisning däri, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Oscar Properties framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.


[1] Kortnamnet kommer att ändras till “OP PREF” efter fondemissionen.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Fakta Oscar Properties Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid senaste årsskiftet till cirka 2 700 bostäder, varav 467 bostäder var under pågående produktion. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Filer