Erbjudandet att teckna och förvärva stamaktier i Oscar Properties övertecknat

Intresset för att förvärva och teckna stamaktier i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) respektive (”Erbjudandet”) har varit stort, både från institutionella investerare och från allmänheten i Sverige. Handel med Bolagets stamaktie på NASDAQ OMX First North Premier inleds den 17 februari 2014.

Erbjudandet och dess utfall i korthet

  • Det totala Erbjudandet omfattade 10 000 000 stamaktier, motsvarande 35,6 procent av antalet stamaktier i Bolaget efter Erbjudandet, varav 4 153 333 avsåg nyemitterade stamaktier erbjudna av Bolaget och 5 846 667 avsåg befintliga stamaktier erbjudna av Oscar Engelbert[1] (”Huvudägaren”)

  • Härutöver har ytterligare 1 000 000 stamaktier övertilldelats, vilket motsvarar 10 procent av det totala antalet stamaktier i Erbjudandet. I syfte att täcka övertilldelningen har Huvudägaren utfärdat en option till Carnegie om högst motsvarande antal stamaktier. Inklusive övertilldelningen omfattade Erbjudandet 11 000 000 stamaktier, motsvarande 39,2 procent av antalet stamaktier i Bolaget efter Erbjudandet

  • Efter Erbjudandet kommer Huvudägaren att kvarstå som största aktieägare och, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, inneha 56,8 procent av aktierna i Oscar Properties

  • Priset i Erbjudandet uppgick till 30 kronor per stamaktie, motsvarande ett marknadsvärde för Oscar Properties stamaktier om cirka 840 mkr

  • Det totala värdet av Erbjudandet exklusive övertilldelning uppgick till 300 mkr och inklusive övertilldelning till 330 mkr

  • Genom Erbjudandet tillförs Oscar Properties 150 mkr i likvida medel före kostnader för Erbjudandet, varav 124,6 mkr utgörs av nyemissionslikvid och 25,4 mkr utgörs av återbetalning av fordran som Bolaget har på Huvudägaren

  • Handel med Bolagets stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier inleds den 17 februari 2014, under kortnamnet “OP”

  • I samband med Erbjudandets genomförande har Oscar Properties och Huvudägaren, enligt vad som framgår av det prospekt som offentliggjorts, ingått ett placeringsavtal med Carnegie och Swedbank

  • Genom Erbjudandet har Bolaget tillförts cirka 3 000 nya stamaktieägare. Cirka 20 procent av stamaktierna har tilldelats till allmänheten i Sverige och 80 procent av stamaktierna till institutionella investerare, där den enskilt störste institutionen är Fjärde AP-fonden som efter Erbjudandet kommer att inneha 7,5 procent av stamaktierna

  • Det totala antalet stamaktier i Bolaget efter Erbjudandet uppgår till 28 069 983 och det totala antalet preferensaktier till 731 250

”Intresset för Oscar Properties har varit stort bland såväl välrenommerade svenska institutioner som privata placerare och vi gläds åt att välkomna cirka 3 000 nya aktieägare. Med noteringen av bolagets stamaktier ökar våra möjligheter att utveckla den befintliga projektportföljen och initiera nya lönsamma projekt.” 

Oscar Engelbert

Huvudägare, VD och Koncernchef, Oscar Properties

Carnegie och Swedbank agerar joint lead managers och bookrunners i samband med Erbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, vd, mobil: +46 (0) 705 68 00 01, e-post: oscar@oscarproperties.se

Anders von Schéele, CFO, mobil: +46 (0) 708 86 97 86, e-post: avs@oscarproperties.se

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 14 februari 2014.

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har sedan start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 3,5 mdkr och producerat cirka 600 bostäder i Stockholm, genom konvertering eller nyproduktion. Projektportföljen uppgår till cirka 1 700[2] bostäder, varav cirka 360 bostäder är under pågående produktion. Bolagets preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte avsett att utges, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa övriga jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties, Carnegie, Swedbank eller någon annan. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA. Oscar Properties Holding AB (publ) avser inte att registrera någon del av värdepapperna i Erbjudandet i USA eller genomföra ett erbjudande i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospektet som har offentliggjorts av Oscar Properties och finns tillgängligt på Oscar Properties hemsida (www.oscarproperties.se).

Carnegie och Swedbank företräder Oscar Properties och Huvudägaren och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Oscar Properties och Huvudägaren för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat det vid var tid gällande direktivet 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i denna medlemsstat på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien avseende värdepapperna. Detta pressmeddelande sprids och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Regeln”) och (iii) vissa institutioner (”high net worth entities”), och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som omfattas av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iii) ovan benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). All investeringsaktivitet till vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att omfatta Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer bör inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Oscar Properties aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Oscar Properties anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Oscar Properties framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.


[1] Genom bolaget Oscar Properties Värdepapper AB

[2] Oscar Properties andel av projektportföljen är 56 procent, baserat på antalet bostäder

Filer