Handel i Oscar Properties preferensaktier av serie B inleds i dag på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Handel i Oscar Properties preferensaktier av serie B inleds i dag på Nasdaq Stockholm

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har, som tidigare offentliggjorts, genomfört emissioner av preferensaktier av serie B. Handel i Bolagets preferensaktier av serie B på Nasdaq Stockholm inleds i dag den 16 maj 2016. 

  • Bolaget har totalt emitterat 450 000 preferensaktier av serie B genom ett erbjudande riktat till institutionella kvalificerade investerare och ett erbjudande riktat till allmänheten i Sverige.
  • Oscar Properties har erhållit godkännande av Nasdaq Stockholm om upptagande till handel av preferensaktierna av serie B med första dag för handel i dag den 16 maj 2016 under kortnamn ”OP PREFB”.


Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare åt Oscar Properties i samband med emissionerna av preferensaktier av serie B. I samband med den emission som har riktat sig till allmänheten i Sverige har Avanza varit selling agent.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se.

Fakta Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert. Modern design och arkitektur, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick per den 31 december 2015 till 2 370 bostäder varav 853 bostäder var under pågående produktion.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2016, kl. 08.30.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties eller från någon annan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Australien, Japan eller någon annan jurisdiktion där en sådan åtgärd skulle vara olaglig, eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade preferensaktier av serie B eller preferensaktier av serie B har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Oscar Properties och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospektet som Oscar Properties har offentliggjort och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.oscarproperties.com. 

Filer