Information till stamaktieägarna om den vid årsstämman beslutade fondemissionen

Enligt tidigare offentliggjord information beslutade årsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ) den 18 april 2018 om en fondemission. Fondemissionen riktas till innehavare av stamaktier och innebär att innehav av femtio (50) stamaktier på avstämningsdagen berättigar till en (1) ny preferensaktie.

Därutöver gäller följande tidplan för fondemissionen.  

  • 16 maj 2018 – Sista dag för handel inklusive rätt till fondaktier
  • 17 maj 2018 – Första dag för handel exklusive rätt till fondaktier
  • 18 maj 2018 – Avstämningsdag
  • 30 maj 2018 – Beräknad likviddag för sålda fondaktierätter

Aktieägare som är berättigad till nya preferensaktier genom innehav av stamaktier på avstämningsdagen behöver inte vidta några åtgärder för att erhålla de nya preferensaktierna.

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 250 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Filer