Kallelse till extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org. nr 556870-4521, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 september 2015 klockan 10.00 i Oscar Properties Holding AB:s lokaler (showroom), Linnégatan 2 – 4, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

(i)                 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 september 2015; och

(ii)               anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 24 september 2015 via post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, per telefon 08-510 607 70 eller via e-post till info@oscarproperties.se.

I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt antal biträden (högst två).

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats www.oscarproperties.se och kan även erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 24 september 2015, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
  5. Dagordningens godkännande.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Nyval av styrelseledamot.
  8. Stämmans avslutande.

Förslag under punkten 2; Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokaten Fredrik Palm väljs till ordförande vid stämman.

Förslag under punkten 7; Nyval av styrelseledamot

Jeanette Bonnier har meddelat valberedningen att hon önskar avgå från styrelsen. Valberedningen har därför föreslagit följande ändringar i styrelsen.

Valberedningen föreslår att Jeanette Bonnier ersätts av Ann Grevelius som nyväljs som styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att styrelsen även framgent ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter, och med Jakob Grinbaum som ordförande. Efter valet består styrelsen av Jakob Grinbaum, Oscar Engelbert, Johan Thorell, Lennart Loftman, Staffan Persson och Ann Grevelius.

Ann Grevelius (född 1966) är utbildad civilekonom och är partner vid GP Bullhound. Ann Grevelius har även styrelseuppdrag för Prisma Financial Tech AB och är medlem av Inter Search AB:s advisory board. Hon har tidigare varit bl.a. Chief Investment Officer, Head of Family Office, Head of Swedish & Nordic Equities inom SEB-sfären och Head of Swedish Equities vid Handelsbanken Asset Management. Ann Grevelius, och till henne närstående, innehar 3 000 stamaktier i Oscar Properties Holding AB (publ). Ann Grevelius är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning samt till bolagets större aktieägare.

Valberedningen bedömer att Ann Grevelius har en kompetens och bakgrund som passar väl för bolagets styrelsearbete och valet av henne ligger i linje med de diskussioner som förts i valberedningen om succession och jämställdhet.

Nyvald styrelseledamot och avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2015, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Övrigt

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 29 269 983 aktier, varav 28 069 983 är stamaktier med en (1) röst vardera 1 200 000 är preferensaktier med en tiondels (1/10) röst vardera. Antalet röster uppgår därmed till sammanlagt 28 189 983.

Vid stämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag.

***

Stockholm i september 2015

Oscar Properties Holding AB (publ)

Styrelsen

Filer