Kallelse till extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 9 december 2013 klockan 10.00 i Carnegie Investment Banks lokaler på Regeringsgatan 56 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 3 december 2013, dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 3 december 2013. Anmälan kan ske via post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, via telefon 08-510 607 70 eller via e-post till info@oscarproperties.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats, www.oscarproperties.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 3 december 2013, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av justeringspersoner
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Ändring av bolagets bolagsordning
  8. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
  9. Stämmans avslutande

Ändring av bolagets bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att en ny punkt 9 införs i bolagsordningen och att följande ändringar (där fet text innebär tillägg, och [text inom hakparanteser] innebär borttagen text) samt därmed sammanhängande numreringsändringar genomförs.

Punkt Ändring
5.1 Antalet aktier i   bolaget ska uppgå till lägst 20 000 000 och till högst 80 000 000.   Bolagets aktier ska kunna ges ut i [två] tre serier, stamaktier, stamaktier   av serie B och preferensaktier. Varje stamaktie   ska medföra en (1) röst, varje stamaktie av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst och varje   preferensaktie ska medföra en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag   kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet med den begränsning   som följer av 5.2.
5.2 Om och   så länge som preferensaktiekvoten, definierad enligt nedan,   (”Preferensaktiekvoten”) överstiger   två tredjedelar (2/3),   får inte bolagsstämman besluta om:(i)               emission   av ytterligare   preferensaktier, eller(ii)              utdelningar eller inlösen avseende   stamaktier eller stamaktier av serie B.[…]B                    är Innestående [belopp] Belopp enligt 6.4;[…]
5.3 Vid nyemission av stamaktier, stamaktier av serie B   eller preferensaktier som inte sker   mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av serie B och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna   nya aktier av samma aktieslag   i förhållande till det   antal aktier de förut äger (primär   företrädesrätt). Aktier   som inte tecknas   med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas   på grund av   subsidiär företrädesrätt kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan   tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut   äger, oavsett huruvida deras aktier är [stam-] stamaktier, stamaktier   av serie B eller   preferensaktier, och, i den mån   detta inte kan ske, genom   lottning.
5.4 Vid nyemission av [aktier av] endast [stam-] stamaktier, stamaktier av serie B eller   preferensaktier som inte sker mot   betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya   aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag de förut   äger (primär företrädesrätt). Aktier   som inte tecknas   med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet   aktier som tecknas   på grund av   subsidiär företrädesrätt kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan   tecknarna i förhållande   till det antal aktier de   förut äger, oavsett   huruvida deras aktier är [stam-] stamaktier, stamaktier   av serie B eller   preferensaktier, och, i den mån   detta inte kan ske, genom   lottning.
5.5 Vid   emission av teckningsoptioner eller   konvertibler som inte sker mot betalning med   apportegendom, ska ägare   av stamaktier, stamaktier av serie B och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna   teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på   grund av optionsrätten,   respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som   konvertiblerna kan komma att bytas mot.
5.7 Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier får endast ske   genom utgivande av stamaktier och/eller stamaktier av serie B, varvid,   om både stamaktier och stamaktier av serie B tidigare utgivits, det inbördes   förhållandet mellan stamaktier och stamaktier av serie B som ges ut genom   fondemissionen och redan utgivna stamaktier och stamaktier av serie B ska   vara oförändrat. Därvid   gäller att endast stamaktieägarna och ägare av stamaktier   av serie B har företrädesrätt till de nya [stamaktierna] aktierna.[Fondaktierna] Finns både stamaktier och stamaktier av   serie B utgivna, fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna och ägare av stamaktier   av serie B i förhållande till   det antal stamaktier respektive stamaktier av serie B de förut äger. Vad nu sagts ska inte   innebära någon inskränkning i möjligheten att genom   fondemission, efter erforderlig ändring   av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.
6.1 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt   framför stamaktierna och stamaktierna av serie B till årlig utdelning   motsvarande ett belopp som:[…]
6.3 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna utöver   utdelning enligt ovan även medföra företrädesrätt framför stamaktierna och stamaktierna av serie B till utdelning av Innestående Belopp (såsom definierat nedan),   jämnt fördelat på varje   preferensaktie. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till   utdelning.
7.3 […][”]Med upplupen del av preferensaktieutdelning” avses   upplupen utdelning för   perioden som börjar med   (men exklusive) den senaste   avstämningsdagen för beräkning   av Innestående Belopp till och med (och inkluderande) dagen för utbetalning av   Lösenbeloppet. Antalet   dagar ska beräknas utifrån   det faktiska antalet dagar i förhållande till 180 dagar.
8 Bolagets upplösningVid bolagets upplösning ska preferensaktier ha företrädesrätt framför stamaktier och stamaktier av serie B att ur   bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie   som motsvarar Lösenbeloppet enligt punkt 7.3 per tidpunkten för bolagets upplösning, jämnt fördelat på varje   preferensaktie, innan utskiftning sker till stamaktieägarna och ägarna av   stamaktier av serie B. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till   skiftesandel.
9 OmvandlingStamaktie ska kunna   omvandlas (konverteras) till stamaktie av serie B, förutsatt att stamaktier   av serie B redan utgivits, på följande sätt. Aktieägare har rätt att hos   styrelsen skriftligen begära att stamaktie omvandlas till stamaktie av serie   B, varvid ska anges hur många stamaktier som önskas omvandlade. Styrelsen ska   genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är   verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i   avstämningsregistret.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier (dock inte om nyemission av stamaktier av serie B) mot betalning kontant, genom kvittning eller med apportegendom eller annars med villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet ska med avseende på stamaktier inte överstiga den övre gränsen för antalet aktier i bolagsordningen och med avseende på preferensaktier inte överstiga 250 000 preferensaktier.

_____________________

Övrigt

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7 och 8 ovan krävs att bolagstämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 8 hålls tillgängligt på bolagets kontor och på bolagets webbplats, www.oscarproperties.se, senast från och med den 18 november 2013, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________________

Stockholm i november 2013

Oscar Properties Holding AB (publ)

Styrelsen

Ovanstående information lämnades för offentliggörande kl. 17.31 den 7 november 2013.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion. www.oscarproperties.se Bolagets preferensaktier handlas på NASDAQ OMX First North Premier och dess Certified Adviser är Avanza Bank.

Filer