KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org.nr 556870-4521, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 11 juni 2019 klockan 10.00 i Oscar Properties Holding AB:s lokaler (showroom), Linnégatan 2 – 4, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 09.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels               vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 juni 2019, och

dels               anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 4 juni 2019 per post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@oscarproperties.se.

I anmälan ska anges namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt i förekommande fall antal biträden (högst två). 

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com, och kan även erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 4 juni 2019, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 30 932 532 stycken, varav 28 563 496 är stamaktier, 2 234 435 är preferensaktier och 134 601 är preferensaktier av serie B, vilket motsvarar totalt 28 800 399,6 röster. Bolaget har inte gett ut några stamaktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier som inte får företrädas på stämman. 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1.      Stämmans öppnande. 
  2.      Val av ordförande vid stämman. 
  3.      Upprättande och godkännande av röstlängd. 
  4.      Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 
  5.      Dagordningens godkännande. 
  6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
  7.      Beslut om ändring av bolagsordning.
  8.      Beslut om

a)      godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av bolagets obligationer motsvarande 180 miljoner kronor,

b)      godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av bolagets obligationer motsvarande 270 miljoner kronor, och

c)      ändring av bolagsordning.

     9.      Beslut om

a)      bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B genom förvärvserbjudande,

b)      godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av preferensaktier, och

c)      godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av preferensaktier av serie B.

      10.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie B2.

      11.   Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

Förslag under punkten 7: Ändring av bolagsordning

För att möjliggöra nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av bolagets obligationer, preferensaktier och preferensaktier av serie B föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras genom införande av ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B2, med s.k. likvidationspreferens. Styrelsen föreslår vidare att de tillåtna gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen ändras.

Förslaget innebär att delar av punkterna 4 (aktiekapital), 5 (aktier), 6 (vinstutdelning) och 8 (bolagets upplösning) i den nu registrerade bolagsordningen ändras enligt styrelsens förslag nedan, där understruken fet text innebär ett tillägg i förhållande till den nuvarande lydelsen av bolagsordningen och genomstruken text innebär en strykning i förhållande till den nuvarande lydelsen av bolagsordningen.

Punkt  Ändring
4 Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 40 000 000 61 500 000 kronor och till högst 160 000 000 246 000 000 kronor.
5.1 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 20 000 000 30 750 000 och till högst 80 000 000 123 000 000. Bolagets aktier ska kunna ges ut i fyra fem serier, stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B. Varje stamaktie ska medföra en (1) röst, varje stamaktie av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst, varje stamaktie av serie B2 ska medföra en tiondels (1/10) röst, varje preferensaktie ska medföra en tiondels (1/10) röst och varje preferensaktie av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
5.2 Vid nyemission av stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier eller preferensaktier av serie B, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
5.3 Vid nyemission av endast stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier eller preferensaktier av serie B som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier eller preferensaktier av serie B, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
5.4 Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.
5.6 Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier får endast ske genom utgivande av nya stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B. Därvid gäller att endast stamaktieägarnaoch, ägare av stamaktier av serie B och ägare av stamaktier av serie B2 har företrädesrätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
6.1 Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna jämsides med preferensaktierna av serie B medföra företrädesrätt framför stamaktierna och,stamaktierna av serie B och stamaktierna av serie B2 till årlig utdelning enligt nedan. Preferensaktierna och preferensaktierna av serie B ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.
8.1 Vid bolagets upplösning ska preferensaktier jämsides med preferensaktier av serie B, i enlighet med principerna i punkten 6.6 ovan, ha företrädesrätt framför stamaktier och stamaktier av serie B att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp (i) per preferensaktie uppgående till trehundra (300) kronor, plus eventuell upplupen del av Preferensutdelningen samt därtill eventuellt Innestående Belopp och (ii) per preferensaktie av serie B uppgående till femhundra (500) kronor, plus eventuell upplupen del av Preferensutdelning B samt därtill eventuellt Innestående Belopp, innan utskiftning sker till övriga aktieägare. Preferensaktierna och preferensaktierna av serie B ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. Vid bolagets upplösning har stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B rätt till bolagets behållna tillgångar enligt följande:(1) I första hand ska preferensaktier jämsides med preferensaktier av serie B, i enlighet med principerna i punkten 6.6 ovan, erhålla ett belopp (i) per preferensaktie uppgående till trehundra (300) kronor, plus eventuell upplupen del av Preferensutdelningen samt därtill eventuellt Innestående Belopp och (ii) per preferensaktie av serie B uppgående till femhundra (500) kronor, plus eventuell upplupen del av Preferensutdelning B samt därtill eventuellt Innestående Belopp. Preferensaktierna och preferensaktierna av serie B ska i övrigt inte medföra rätt till någon skiftesandel. (2)   I andra hand, i den mån det efter utskiftning enligt punkt (1) ovan återstår medel att skifta ut, ska stamaktier av serie B2 erhålla ett belopp per stamaktie av serie B2 uppgående till teckningskursen i den först registrerade nyemissionen av stamaktier av serie B2 som riktats till innehavare av preferensaktier eller preferensaktier av serie B, innan utskiftning sker till övriga stamaktieägare.(3) I tredje hand, i den mån det efter utskiftning enligt punkt (2) ovan återstår medel att skifta ut, ska dessa fördelas lika mellan stamaktier, stamaktier av serie B och stamaktier av serie B2.
8.2 För det fall antalet stamaktier av serie B2 ändras genom sammanläggning, uppdelning eller liknande bolagshändelse ska det belopp som stamaktien av serie B2 berättigar till enligt punkt 8.1 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla förändringen.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag under punkten 8: Godkännande av styrelsens beslut om riktade nyemissioner av stamaktier av serie B2 till innehavare av bolagets obligationer samt ändring av bolagsordning 

Styrelsens förslag under punkterna a) – c) nedan lämnas i syfte att möjliggöra ett erbjudande till samtliga innehavare av bolagets utestående obligationer (ISIN: SE0005936390) att konvertera sina obligationer till nyemitterade stamaktier av serie B2 i bolaget samt den följdändring av bolagsordningen som kan fordras med anledning därav i syfte att möjliggöra förslagen under punkten 9.

Styrelsens förslag till beslut under punkterna a) – c) nedan är inte villkorade av varandra om inte annat anges och stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – c) ska ej antas som ett beslut. Beslut enligt var och en av punkterna a) – c) är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

a)  Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av bolagets obligationer motsvarande 180 miljoner kronor

Styrelsen beslutade den 10 maj 2019, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av stamaktier av serie B2 i syfte att möjliggöra ett erbjudande till innehavare av bolagets utestående obligationer (ISIN: SE0005936390) att konvertera sina obligationer till nyemitterade stamaktier av serie B2 i bolaget i enlighet med obligationsvillkoren och styrelsens emissionsbeslut.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om den riktade nyemissionen på följande villkor:

    1.                 Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att innan teckningstiden börjar löpa fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya stamaktier av serie B2 som ska ges ut samt det belopp som ska betalas för varje ny stamaktie av serie B2. Teckningskursen i nyemissionen ska, i enlighet med obligationsvillkoren, fastställas baserat på den volymvägda genomsnittliga kursen för varje handelsdag under en period om tio handelsdagar före emissionsbeslutet den 10 maj 2019 för bolagets stamaktie enligt Nasdaq Stockholm AB:s officiella kurslista, 6,61 kronor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt.

    2.                 De nya stamaktierna av serie B2 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av innehavare av bolagets utestående obligationer (ISIN: SE0005936390), var och en med ett nominellt belopp om en miljon (1 000 000) kronor (”Obligationer”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget härigenom lämnar ett erbjudande till innehavare av Obligationer att konvertera sina Obligationer till nyemitterade stamaktier av serie B2 i bolaget (”Konverteringserbjudandet”) i enlighet med obligationsvillkoren. Styrelsen gör bedömningen att det ligger i bolagets intresse att bolagets kapitalstruktur ändras genom att utestående Obligationer konverteras till nyemitterade stamaktier av serie B2 på det sätt som Konverteringserbjudandet innebär. 

    3.                 Teckning av aktier ska ske på teckningslista under perioden från och med den 12 juni 2019 till och med den 19 juni 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

    4.                 Betalning för nyemitterade stamaktier av serie B2 ska ske genom kvittning av aktietecknares obligationsfordran på bolaget samtidigt som teckning sker, varvid endast hela Obligationer får användas för att genom kvittning betala för det närmaste antal hela tecknade stamaktier av serie B2 som, med beaktande av den slutliga teckningskursen, ryms inom sådan Obligations nominella belopp. Den del av aktietecknarens obligationsfordran som i enlighet med föregående mening inte räcker till betalning av en hel tecknad stamaktie av serie B2 efterges av aktietecknaren och återbetalas inte. Del av Obligation kan inte användas för att genom kvittning betala för aktier i Konverteringserbjudandet.

    5.                 Överteckning kan ej ske.

    6.                 För det fall antalet tecknade stamaktier av serie B2 överstiger det antal aktier som det nominella beloppet av 180 Obligationer (dvs. motsvarande 40 procent av det nominella beloppet av obligationslånet i sin helhet (450 miljoner kronor), vilket är den andel av obligationslånets nominella belopp som bolaget enligt obligationsvillkoren ska erbjuda konvertering av) räcker till betalning av, ska tilldelningen av aktier ske enligt följande principer: 

(a)       Varje aktietecknare ska, i enlighet med obligationsvillkoren, tilldelas det antal stamaktier av serie B2 som det nominella beloppet av en (1) Obligation, räcker till betalning av.

(b)       Efter att varje aktietecknare har tilldelats aktier enligt punkt (a) ovan ska eventuella överskjutande stamaktier av serie B2, upp till det antal aktier som det nominella beloppet av 180 Obligationer räcker till betalning av (inklusive de aktier som tilldelats enligt punkt (a) ovan), tilldelas aktietecknare som anmält intresse av att teckna fler stamaktier av serie B2 än det antal aktier som det nominella beloppet av en (1) Obligation, räcker till betalning av pro rata i förhållande till anmält intresse.

Det ovanstående innebär att om det totala teckningsbeloppet överstiger180 miljoner kronor kommer varje aktietecknare att tilldelas aktier motsvarande en (1) Obligation, och finns det efter denna tilldelning aktier kvar att tilldela inom ramen för ett totalt teckningsbelopp om 180 miljoner kronor tilldelas sådana aktier pro ratai förhållande till anmält intresse. Om det totala teckningsbeloppet understiger eller motsvarar180 miljoner kronor tilldelas samtliga aktietecknare aktier motsvarande det anmälda intresset.

    7.                 De nyemitterade stamaktierna av serie B2 ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

    8.                 Beslutet om nyemissionen förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.

    9.                 Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

b)  Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av bolagets obligationer motsvarande 270 miljoner kronor

Styrelsen beslutade den 10 maj 2019, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av stamaktier av serie B2 i syfte att möjliggöra ett erbjudande till innehavare av bolagets utestående obligationer (ISIN: SE0005936390) att konvertera sina obligationer, som ej konverterats inom ramen för emissionen i punkt a) ovan, till nyemitterade stamaktier av serie B2 i bolaget i enlighet med obligationsvillkoren och styrelsens emissionsbeslut.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om den riktade nyemissionen på följande villkor:

    1.                 Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att innan teckningstiden börjar löpa fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya stamaktier av serie B2 som ska ges ut samt det belopp som ska betalas för varje ny stamaktie av serie B2. Teckningskursen i nyemissionen ska, i enlighet med obligationsvillkoren, fastställas baserat på den volymvägda genomsnittliga kursen för varje handelsdag under en period om tio handelsdagar före emissionsbeslutet den 10 maj 2019 för bolagets stamaktie enligt Nasdaq Stockholm AB:s officiella kurslista, 6,61 kronor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt.

    2.                 De nya stamaktierna av serie B2 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av innehavare av bolagets utestående Obligationer som ej konverterats eller ska komma att konverteras inom ramen för emissionen i punkt a) ovan. Antalet Obligationer som på detta sätt berättigar till teckning i nyemissionen uppgår till högst 270 stycken. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget härigenom lämnar ett utökat erbjudande till innehavare av Obligationer att konvertera sina Obligationer till nyemitterade stamaktier av serie B2 i bolaget (”Det Utökade Konverteringserbjudandet”) i enlighet med obligationsvillkoren. Styrelsen gör bedömningen att det ligger i bolagets intresse att bolagets kapitalstruktur ändras genom att utestående Obligationer konverteras till nyemitterade stamaktier av serie B2 på det sätt som Det Utökade Konverteringserbjudandet innebär. 

    3.                 Teckning av aktier ska ske på teckningslista under perioden från och med den 12 juni 2019 till och med den 19 juni 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

     4.                 Betalning för nyemitterade stamaktier av serie B2 ska ske genom kvittning av aktietecknares obligationsfordran på bolaget samtidigt som teckning sker, varvid endast hela Obligationer får användas för att genom kvittning betala för det närmaste antal hela tecknade stamaktier av serie B2 som, med beaktande av den slutliga teckningskursen, ryms inom sådan Obligations nominella belopp. Den del av aktietecknarens obligationsfordran som i enlighet med föregående mening inte räcker till betalning av en hel tecknad stamaktie av serie B2 efterges av aktietecknaren och återbetalas inte. Del av Obligation kan inte användas för att genom kvittning betala för aktier i Det Utökade Konverteringserbjudandet.

     5.                 Överteckning kan ej ske.

     6.                 Varje aktietecknare ska tilldelas det antal stamaktier av serie B2 som det nominella beloppet av Obligationer som anmäls för konvertering i Det Utökade Konverteringserbjudandet räcker till betalning av. Endast sådana Obligationer som ej berättigat till teckning och tilldelning inom ramen för nyemissionen i punkt a) ovan ska berättiga till tilldelning. Detta innebär att högst det nominella beloppet motsvarande 270 Obligationer kan utgöra grund för tilldelning enligt denna punkt. 

     7.                 De nyemitterade stamaktierna av serie B2 ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

     8.                 Beslutet om nyemissionen förutsätter ändring av bolagets bolagsordning samt är villkorat av att stämman godkänner styrelsens förslag i punkten a) ovan.

     9.                 Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

c)  Ändring av bolagsordning

För att möjliggöra nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av obligationer, preferensaktier och preferensaktier av serie B föreslår styrelsen vidare att de tillåtna gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen ändras i erforderlig utsträckning beroende på antalet tilldelade aktier inom ramen för emissionerna i punkt a) – b) ovan.

Styrelsen föreslår att delar av punkterna 4 (aktiekapital) och 5 (aktier) i bolagets bolagsordning ändras så att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 120 000 000 kronor och till högst 480 000 000 kronor och antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 60 000 000 och till högst 240 000 000. 

Ändring av bolagsordningen i enlighet med beslut enligt denna punkt c) ska vara villkorat av att minst 30 000 000 stamaktier av serie B2 tecknas, tilldelas och betalas inom ramen för nyemissioner som godkänns av, eller beslutas med stöd av emissionsbemyndigande som beslutas av, stämman.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Förslag under punkten 9: Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B genom förvärvserbjudanden samt godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av preferensaktier respektive preferensaktier av serie B

Styrelsens förslag under punkterna a) – c) nedan lämnas i syfte att möjliggöra ett erbjudande till samtliga innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B att byta preferensaktier respektive preferensaktier av serie B mot nyemitterade stamaktier av serie B2 i bolaget.

Styrelsens förslag till beslut under punkterna a) – c) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – c) ska antas som ett beslut. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

a)  Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B genom förvärvserbjudande 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B på följande villkor:

     1.                 Återköp av aktier får ske i enlighet med ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B.

     2.                 Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

     3.                 Antalet aktier som får återköpas uppgår till maximalt ett antal som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

     4.                 Återköp får ske till ett pris som motsvarar börskursen för preferensaktie i bolaget av det slag som återköps med eventuellt tillägg för marknadsmässig premie (återköpsbeloppet). 

     5.                 Återköp förutsätter att (i) innehavare av preferensaktier samtidigt med anmälan om försäljning av aktier i enlighet med ett till dem riktat förvärvserbjudande tecknar stamaktier av serie B2 i bolaget för en total teckningslikvid motsvarande återköpsbeloppet för samtliga de preferensaktier som anmälan om försäljningen avser, och/eller (ii) innehavare av preferensaktier av serie B samtidigt med anmälan om försäljning av aktier i enlighet med ett till dem riktat förvärvserbjudande samtidigt tecknar stamaktier av serie B2 i bolaget för en total teckningslikvid motsvarande återköpsbeloppet för samtliga de preferensaktier av serie B som anmälan om försäljningen avser. Återköpsbeloppet ska i samtliga fall i sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier av serie B2 i Bolaget. Till den del återköpsbeloppet inte räcker till betalning av tecknad hel stamaktie av serie B2 ska överstigande belopp efterges av aktietecknaren utan kompensation.

Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköp av aktier enligt bemyndigandet. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska också äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp av egna aktier med stöd av bemyndigandena.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att genomföra ett utbyteserbjudande, varigenom preferensaktier och preferensaktier av serie B utbyts mot nyemitterade stamaktier av serie B2. 

b)  Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av preferensaktier

Styrelsen beslutade den 10 maj 2019, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av stamaktier av serie B2 i syfte att möjliggöra ett erbjudande till samtliga innehavare av preferensaktier i bolaget om utbyte av samtliga preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie B2 i bolaget.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om den riktade nyemissionen på följande villkor:

 1.                 Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att innan teckningstiden börjar löpa fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya stamaktier av serie B2 som ska ges ut samt det belopp som ska betalas för varje ny stamaktie av serie B2.

 2.                 De nya stamaktierna av serie B2 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av innehavare av preferensaktier i bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget avser att lämna ett erbjudande till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B att byta ut samtliga sina preferensaktier och preferensaktier av serie B mot nyemitterade stamaktier av serie B2 i bolaget (”Preferensaktieerbjudandet”). Styrelsen gör bedömningen att det ligger i bolagets intresse att bolagets kapitalstruktur ändras genom att preferensaktier och preferensaktier av serie B utbyts mot nyemitterade stamaktier av serie B2 på det sätt som Preferensaktieerbjudandet innebär.

 3.                 Nyemissionens genomförande förutsätter (i) att preferensaktier motsvarande minst två tredjedelar (2/3) av samtliga utestående preferensaktier i bolaget anmäls för försäljning till bolaget enligt ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier och att innehavarna av dessa preferensaktier tecknar sig för aktier i denna nyemission, och (ii) att preferensaktier av serie B motsvarande minst två tredjedelar (2/3) av samtliga utestående preferensaktier av serie B i bolaget anmäls för försäljning till bolaget enligt ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier av serie B och att innehavarna av dessa preferensaktier av serie B tecknar sig för aktier i den till dem riktade nyemissionen av stamaktier av serie B2 som styrelsen beslutat om under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolagets styrelse förbehåller sig rätten att besluta att fullfölja nyemissionen även vid lägre anslutningsgrad.

      4.                 Teckning av aktier ska ske på teckningslista under perioden från och med den 12 juni 2019 till och med den 19 juni 2019.

      5.                 Betalning för nyemitterade stamaktier av serie B2 ska erläggas kontant samtidigt som teckning sker. Styrelsen avser att medge kvittning med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

      6.                 Överteckning kan ej ske.

      7.                 Tilldelning av stamaktier av serie B2 ska motsvara aktietecknares återköpsbelopp i ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier till den del återköpsbeloppet räcker till betalning för tecknade hela stamaktier av serie B2.

      8.                 De nyemitterade stamaktierna av serie B2 ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

      9.                 Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

     10.              Beslutet om nyemissionen förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.

     11.              Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

c)  Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av preferensaktier av serie B

Styrelsen beslutade den 10 maj 2019, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av stamaktier av serie B2 i syfte att möjliggöra ett erbjudande till samtliga innehavare av preferensaktier av serie B i bolaget om utbyte av samtliga preferensaktier av serie B mot stamaktier av serie B2 i bolaget.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om den riktade nyemissionen på följande villkor:

    1.                 Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att innan teckningstiden börjar löpa fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya stamaktier av serie B2 som ska ges ut samt det belopp som ska betalas för varje ny stamaktie av serie B2.

    2.                 De nya stamaktierna av serie B2 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av innehavare av preferensaktier av serie B i bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget avser att lämna Preferensaktieerbjudandet. Styrelsen gör bedömningen att det ligger i bolagets intresse att bolagets kapitalstruktur ändras genom att preferensaktier och preferensaktier av serie B utbyts mot nyemitterade stamaktier av serie B2 på det sätt som Preferensaktieerbjudandet innebär.

    3.                 Nyemissionens genomförande förutsätter (i) att preferensaktier av serie B motsvarande minst två tredjedelar (2/3) av samtliga utestående preferensaktier av serie B i bolaget anmäls för försäljning till bolaget enligt ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier av serie B och att innehavarna av dessa preferensaktier av serie B tecknar sig för aktier i denna nyemission, och (ii) att preferensaktier motsvarande minst två tredjedelar (2/3) av samtliga utestående preferensaktier i bolaget anmäls för försäljning till bolaget enligt ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier och att innehavarna av dessa preferensaktier tecknar sig för aktier i den till dem riktade nyemissionen av stamaktier av serie B2 som styrelsen beslutat om under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolagets styrelse förbehåller sig rätten att besluta att fullfölja nyemissionen även vid lägre anslutningsgrad.

    4.                 Teckning av aktier ska ske på teckningslista under perioden från och med den 12 juni 2019 till och med den 19 juni 2019.

    5.                 Betalning för nyemitterade stamaktier av serie B2 ska erläggas kontant samtidigt som teckning sker. Styrelsen avser att medge kvittning med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

    6.                 Överteckning kan ej ske.

    7.                 Tilldelning av stamaktier av serie B2 ska motsvara aktietecknares återköpsbelopp i ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier av serie B till den del återköpsbeloppet räcker till betalning för tecknade hela stamaktier av serie B2.

     8.                 De nyemitterade stamaktierna av serie B2 ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

     9.                 Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

    10.              Beslutet om nyemissionen förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.

     11.              Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Förslag under punkten 10: Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier av serie B2

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier av serie B2 innebärande en ökning av antalet aktier i bolaget med högst tio (10) procent baserat på det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för den extra bolagsstämman. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att åstadkomma en erforderlig spridning av stamaktierna av serie B2 inför upptagande till handel av aktierna på Nasdaq Stockholm och ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för den emissionsrabatt styrelsen anser nödvändig i syfte att uppnå sådan spridning.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Fullständiga beslutsförslag jämte erforderliga styrelseyttranden samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com, senast från och med tisdagen den 21 maj 2019 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. 

* * *

Stockholm i maj 2019
Oscar Properties Holding AB (publ)
Styrelsen

För frågor vänligen kontakta: Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Filer