KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org.nr 556870-4521, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 23 september 2019 klockan 10.00 i Oscar Properties Holding AB:s lokaler (showroom), Linnégatan 2 – 4, Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 9.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 september 2019, och

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 17 september 2019 per post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, eller per e-post till bolagsstamma@oscarproperties.se.

I anmälan ska anges namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt i förekommande fall antal biträden (högst två).

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com, och kan även erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 17 september 2019, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är

30 932 532 stycken, varav 28 563 496 är stamaktier, 2 234 435 är preferensaktier och 134 601 är preferensaktier av serie B, vilket motsvarar totalt 28 800 399,6 röster. Bolaget har inte gett ut några stamaktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier som inte får företrädas på stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
  5. Dagordningens godkännande.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om ändring av bolagsordning.
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B genom förvärvserbjudande.
  9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
  10. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

Förslag under punkten 7: Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningens tillåtna gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet. För att möjliggöra nyemission av stamaktier av serie B2 till innehavare av bolagets obligationer, preferensaktier och preferensaktier av serie B föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras genom införande av ett nytt aktieslag, stamaktier av serie B2, med s.k. likvidationspreferens.

Förslaget innebär att delar av punkterna 4 (aktiekapital), 5 (aktier), 6 (vinstutdelning) och 8 (bolagets upplösning) i den nu registrerade bolagsordningen ändras enligt styrelsens förslag nedan, där understruken fet text innebär ett tillägg i förhållande till den nuvarande lydelsen av bolagsordningen och genomstruken text innebär en strykning i förhållande till den nuvarande lydelsen av bolagsordningen.

Punkt   Ändring 
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 40 000 000 61 500 000 kronor och till högst 160 000 000 246 000 000 kronor. 
5.1  Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 20 000 000 30 750 000 och till högst 80 000 000 123 000 000. Bolagets aktier ska kunna ges ut i fyra fem serier, stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B. Varje stamaktie ska medföra en (1) röst, varje stamaktie av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst, varje stamaktie av serie B2 ska medföra en tiondels (1/10) röst, varje preferensaktie ska medföra en tiondels (1/10) röst och varje preferensaktie av serie B ska medföra en tiondels (1/10) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. 
5.2  Vid nyemission av stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier eller preferensaktier av serie B, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
5.3  Vid nyemission av endast stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier eller preferensaktier av serie B som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av subsidiär företrädesrätt kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier eller preferensaktier av serie B, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
5.4  Vid emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. 
5.6  Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier får endast ske genom utgivande av nya stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B. Därvid gäller att endast stamaktieägarnaoch, ägare av stamaktier av serie B och ägare av stamaktier av serie B2 har företrädesrätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 
6.1  Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna jämsides med preferensaktierna av serie B medföra företrädesrätt framför stamaktierna och,stamaktierna av serie B och stamaktierna av serie B2 till årlig utdelning enligt nedan. Preferensaktierna och preferensaktierna av serie B ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning. 
8.1  Vid bolagets upplösning ska preferensaktier jämsides med preferensaktier av serie B, i enlighet med principerna i punkten 6.6 ovan, ha företrädesrätt framför stamaktier och stamaktier av serie B att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp (i) per preferensaktie uppgående till trehundra (300) kronor, plus eventuell upplupen del av Preferensutdelningen samt därtill eventuellt Innestående Belopp och (ii) per preferensaktie av serie B uppgående till femhundra (500) kronor, plus eventuell upplupen del av Preferensutdelning B samt därtill eventuellt Innestående Belopp, innan utskiftning sker till övriga aktieägare. Preferensaktierna och preferensaktierna av serie B ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. Vid bolagets upplösning har stamaktier, stamaktier av serie B, stamaktier av serie B2, preferensaktier och preferensaktier av serie B rätt till bolagets behållna tillgångar enligt följande:(1) I första hand ska preferensaktier jämsides med preferensaktier av serie B, i enlighet med principerna i punkten 6.6 ovan, erhålla ett belopp (i) per preferensaktie uppgående till trehundra (300) kronor, plus eventuell upplupen del av Preferensutdelningen samt därtill eventuellt Innestående Belopp och (ii) per preferensaktie av serie B uppgående till femhundra (500) kronor, plus eventuell upplupen del av Preferensutdelning B samt därtill eventuellt Innestående Belopp. Preferensaktierna och preferensaktierna av serie B ska i övrigt inte medföra rätt till någon skiftesandel. (2)   I andra hand, i den mån det efter utskiftning enligt punkt (1) ovan återstår medel att skifta ut, ska stamaktier av serie B2 erhålla ett belopp per stamaktie av serie B2 uppgående till teckningskursen i den först registrerade nyemissionen av stamaktier av serie B2 som riktats till innehavare av preferensaktier eller preferensaktier av serie B, innan utskiftning sker till övriga stamaktieägare.(3) I tredje hand, i den mån det efter utskiftning enligt punkt (2) ovan återstår medel att skifta ut, ska dessa fördelas lika mellan stamaktier, stamaktier av serie B och stamaktier av serie B2. 
8.2  För det fall antalet stamaktier av serie B2 ändras genom sammanläggning, uppdelning eller liknande bolagshändelse ska det belopp som stamaktien av serie B2 berättigar till enligt punkt 8.1 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla förändringen. 

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag under punkten 8: Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B genom förvärvserbjudanden

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B på följande villkor:

1. Återköp av aktier får ske i enlighet med ett förvärvserbjudande riktat till samtliga innehavare av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B.

2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

3. Antalet aktier som får återköpas uppgår till maximalt ett antal som vid var tid innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

4. Återköp får ske till ett pris som motsvarar börskursen för preferensaktie i bolaget av det slag som återköps med eventuellt tillägg för marknadsmässig premie (återköpsbeloppet).

5. Återköp förutsätter att (i) innehavare av preferensaktier samtidigt med anmälan om försäljning av aktier i enlighet med ett till dem riktat förvärvserbjudande tecknar stamaktier av serie B2 i bolaget för en total teckningslikvid motsvarande återköpsbeloppet för samtliga de preferensaktier som anmälan om försäljningen avser, och/eller (ii) innehavare av preferensaktier av serie B samtidigt med anmälan om försäljning av aktier i enlighet med ett till dem riktat förvärvserbjudande samtidigt tecknar stamaktier av serie B2 i bolaget för en total teckningslikvid motsvarande återköpsbeloppet för samtliga de preferensaktier av serie B som anmälan om försäljningen avser. Återköpsbeloppet ska i samtliga fall i sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier av serie B2 i Bolaget. Till den del återköpsbeloppet inte räcker till betalning av tecknad hel stamaktie av serie B2 ska överstigande belopp efterges av aktietecknaren utan kompensation.

Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköp av aktier enligt bemyndigandet. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska också äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp av egna aktier med stöd av bemyndigandena.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att genomföra ett utbyteserbjudande, varigenom preferensaktier och preferensaktier av serie B utbyts mot nyemitterade stamaktier av serie B2.

Beslut enligt denna punkt ska vara villkorad av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkten 7 och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt punkten 9.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag under punkten 9: Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier samt teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende sådana aktier. Bemyndigandet omfattar samtliga bolagets aktieslag vid var tid antagen bolagsordning. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ett utbyteserbjudande enligt punkten 8, samt i övrigt för att medge förändring av bolagets kapitalstruktur, kapitalanskaffningar, eller för att finansiera fortsatt verksamhet eller tillväxt i bolaget på andra sätt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Fullständiga beslutsförslag jämte övriga handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.oscarproperties.com, senast från och med måndagen den 2 september 2019 samt kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

* * *

Stockholm i augusti 2019

Oscar Properties Holding AB (publ)

Styrelsen

Filer