Kallelse till extra bolagsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ), org.nr 556870-4521, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 januari 2017 klockan 9.00 i Oscar Properties Holding AB:s lokaler (showroom), Linnégatan 2 – 4, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

(i)             vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 5 januari 2017; och

(ii)           anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 5 januari 2017 via post till Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, per telefon 08-510 607 70 eller via e-post till info@oscarproperties.se.

I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav, samt antal biträden (högst två).

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas anmälan. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats www.oscarproperties.se och kan även erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 5 januari 2017, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
  5. Dagordningens godkännande.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.
  8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Förslag under punkten 7

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av högst 550 000 stamaktier utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant eller genom kvittning eller med apportegendom.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erlägga betalning med egna stamaktier för del av köpeskilling i samband med förvärvet av Allegro Projekt AB.

Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt 7 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 29 860 332 aktier, varav 28 069 983 är stamaktier med en (1) röst vardera, 1 340 349 är preferensaktier med en tiondels (1/10) röst vardera och 450 000 är preferensaktier av serie B med en tiondels (1/10) röst vardera. Bolaget har inte gett ut några stamaktier av serie B. Antalet röster uppgår därmed sammanlagt till 28 249 017 och nio tiondels (9/10) röster.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.oscarproperties.se, och på bolagets huvudkontor, adress Linnégatan 2, Stockholm, senast från och med den 22 december 2016. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vid stämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

***

Stockholm i december 2016

Oscar Properties Holding AB (publ)

Styrelsen

Filer